Data publikacji: 10-04-2020

Czasowe obniżenie stawki podatku VAT na laptopy i tablety do 0% – samorządy czekają na rozporządzenie, jest projekt!

Od 1.04.2020 roku gminy i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Grant jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i umożliwia sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego, w szczególności laptopów, tabletów czy sprzętu umożliwiającego mobilny dostęp do internetu, niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

Z otrzymanego w ramach grantu wsparcia finansowego gmina może dokonać zakupu m.in. laptopów i tabletów, które opodatkowane są 23% stawką VAT. Część otrzymanego dofinansowania przeznaczona zostanie zatem na zapłatę podatku VAT, a przecież w to miejsce można by kupić kilka sztuk dodatkowego sprzętu, gdyby tylko podatku nie było…

Zdawać by się mogło, że Minister Finansów dostrzegł zainteresowanie samorządów grantem i przygotowany został projekt rozporządzenia (z dnia 8.04.2020 roku) zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (projekt w wykazie pod numerem 166, link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332404/katalog/12677751#12677751).

Omawiany projekt odnosi się jednak wyłącznie do dostaw, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt ustawy o VAT, z artykułu tego wynika, że „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że do dnia 30 czerwca 2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz:

  • placówek oświatowych (przez placówkę oświatową rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze) bądź
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184 oraz z 2019 r. poz. 1815) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Obniżoną stawkę podatku będzie można zastosować pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym dostawy oraz odpowiednio:

  • placówką oświatową, o której mowa wyżej bądź
  • organizacją humanitarną, charytatywną lub edukacyjną oraz operatorem OSE, i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu towarów, o których mowa wyżej, przez ten podmiot placówce oświatowej.

Projekt rozporządzenia ma zatem na celu umożliwienie czasowego (do dnia 30 czerwca 2020 r.) stosowania 0% stawki VAT wyłącznie w odniesieniu do darowizn laptopów i tabletów, na rzecz placówek oświatowych. Niestety w jego obecnym brzmieniu z preferencyjnej stawki nie skorzystają ani samorządy, ani większa liczba uczniów, ani przedsiębiorcy, którzy dokonają „standardowej” sprzedaży tych sprzętów na rzecz placówek oświatowych – nie będą mogli oni wówczas zastosować 0% stawki VAT, dostawa taka będzie objęta 23% stawką VAT.

Trudno oczekiwać, że przedsiębiorcy w związku z panującą sytuacją epidemiczną i własnymi problemami finansowymi będą chętnie dokonywać darowizn na rzecz placówek oświatowych. Być może podczas opiniowania projektu warunki stosowania obniżonej stawki VAT zostaną rozszerzone, na co z pewnością czekają samorządy.

Martyna Archacka

Kancelaria Wyrzykowscy