Faktura papierowa i elektroniczna a podwójne rozliczenie podatku należnego (interpretacja indywidualna)

Data publikacji: 17-03-2022

Jeden z podatników w lutym br. otrzymał odpowiedź od DKIS jak na gruncie rozliczenia podatku VAT należy traktować sytuację, gdy jednocześnie faktura wysyłana jest w formie papierowej oraz udostępniana jest elektronicznie. Czy istnieje ryzyko nałożenia sankcji w formie rozliczenia podatku należnego z każdej z takich faktur?


Przedmiot interpretacji dotyczył sytuacji, w której podatnik zamierza:

  • w przypadku Nabywców A - przekazywać faktury w formie elektronicznej (na adres e-mail podany przez Nabywcę A) oraz dodatkowo udostępniać je na Portalu na koncie tego podmiotu (dalej - Sytuacja A);
  • w przypadku Nabywców B - przekazywać faktury w formie papierowej oraz dodatkowo udostępniać je na Portalu na koncie tego podmiotu (dalej - Sytuacja B).

Podatnik zaznaczył, że faktura udostępniona na Portalu będzie zawierała te same dane (w tym będzie posiadała tę samą formę graficzną), co faktura wysyłana Nabywcy A w formie elektronicznej lub Nabywcy B w formie papierowej.


Pytania, które podatnik skierował do DKIS: 

  • Czy w opisanej w niniejszym wniosku Sytuacji A będzie miał zastosowanie przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do dwukrotnego rozliczenia VAT należnego od transakcji udokumentowanej za pomocą faktury przesłanej Nabywcy A w formie elektronicznej na podany adres e-mail i faktury udostępnionej Nabywcy A na Portalu?
  • Czy w opisanej w niniejszym wniosku Sytuacji B będzie miał zastosowanie przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do dwukrotnego rozliczenia VAT należnego od transakcji udokumentowanej za pomocą faktury przesłanej Nabywcy B w formie papierowej i faktury udostępnionej Nabywcy B na Portalu?

Art. 108 ust. 1 ustawy o VAT brzmi: W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. 


W wydanej interpretacji DKIS wskazał na art. 106g ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT:

  • Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży (ust. 1).
  • W przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy – zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji (ust. 3 pkt 1).

Wskazał także, że „przepisy prawa podatkowego nie regulują wprost kwestii udostępniania klientom wersji elektronicznej faktur, które są wystawiane w systemie finansowo-księgowym, a następnie przekazywane klientom w formie elektronicznej lub papierowej. Tym samym nie ma ograniczeń, aby tą sama fakturę (fakturę, która będzie zawierała te same dane, w tym formę graficzną) wysłaną elektronicznie lub papierowo do klienta udostępniać klientom na Portalu” i dalej, że „w sytuacji A i B dojdzie do wystawienia wyłącznie jednej faktury dokumentującej transakcję. Zatem faktura udostępniana klientom w Portalu i zarazem przekazywana w formie elektronicznej bądź papierowej jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie jednego zdarzenia gospodarczego”.

Z podsumowania wynika, że art. 108 ust. 1 w opisanej sytuacji A i B, nie będzie miał zastosowania, a sprzedawca-podatnik nie będzie zobowiązany do rozliczenia VAT należnego od transakcji udokumentowanej za pomocą faktury przesłanej w formie elektronicznej lub papierowej oraz udostępnionej dodatkowo Nabywcom na Portalu. 

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy