Czy można odliczyć podatek VAT, gdy dany zakup zostanie sfinansowany przez inny podmiot?

Data publikacji: 04-05-2022

Zazwyczaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy to sam podatnik finansuje dokonywane na własne potrzeby zakupy. Zdarza się jednak, że nabywa on towar bądź usługę, która sfinansowana jest przez inny podmiot. Czy ma to wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?

Podatnik, ma prawo odliczyć podatek VAT w zakresie w jakim nabywany towar bądź usługa związane są z realizowanymi czynnościami opodatkowanymi VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 86 oraz art. 90 ustawy o VAT).

Katalog wyłączeń, czyli sytuacji, w których podatnik nie może odliczyć VAT wynika z art. 88 ustawy o VAT, jest to katalog zamknięty i zawiera ona następujące sytuacje:

 1. odliczenia podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób, a także usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a);
 2. nie stanowią podstawy do odliczenia podatku faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:
  1. a. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący;
  2. b. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
  3. c. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
   1. i) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
   2. ii) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
   3. iii) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
  4. d. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
  5. e. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności;
 3. odliczenia podatku nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7;
 4. nie stanowi podstawy do odliczenia podatku kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c, w przypadku opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 25 ust. 2, na terytorium kraju z powodu podania numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10, w sytuacji gdy towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jak widać w katalogu wyłączeń nie znalazła się sytuacja, w której zakup finansowany jest przez podmiot inny niż sam nabywający. Co oznacza, że nie ma przeszkód w tym, aby podatek VAT wynikający z tak opłaconej faktury został przez podmiot nabywający odliczony, pod warunkiem oczywiście przysługującego mu prawa do odliczenia i tego, że faktycznie jakiś podmiot ten zakup sfinansuje.

Stanowisko takie potwierdzone zostało w interpretacji indywidualnej wydanej w listopadzie 2019 r., gdzie DKIS wskazał, że: 
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Dla prawa do odliczenia nie ma znaczenia źródło finansowania wydatków na nabycie towarów i usług. Tym samym, pokrycie tych wydatków (w tym i podatku naliczonego) nie ze środków własnych Wnioskodawcy, a w ramach dofinansowania z Fundacji nie pozbawia Zainteresowanego prawa do odliczenia podatku” 
i dalej, że 
wśród wyjątków, pozbawiających podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, określonych w art. 88 ww. ustawy, nie wymieniono sfinansowania dokonanego przez podatnika zakupu towarów lub usług przez osobę trzecią. Zatem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur wystawionych przez Sp. z o.o. za usługi dzierżawy terminala, bez względu na okoliczność, że Wnioskodawca nie ponosi jakichkolwiek wydatków związanych z nabyciem ww. usług, gdyż faktury dokumentujące ww. usługi zostały opłacone przez inny podmiot, tj. Fundację. Przepisy ustawy nie uzależniają bowiem możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej faktury od opłacenia jej przez podatnika będącego nabywcą towarów lub usług, które ta faktura dokumentuje”.

Martyna Archacka 
Kancelaria Wyrzykowscy