Sprzedaż prywatnej nieruchomości też może być opodatkowana VAT!

Chcesz sprzedać swoją prywatną nieruchomość (działkę, budynek), nie prowadzisz działalności gospodarczej, nie jesteś czynnym podatnikiem VAT, nie szkodzi, od sprzedaży możesz zapłacić VAT.

Ważne jest to jak bardzo zaawansowany jest proces przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Jeżeli jest to szeroki zakres czynności polegający m.in. na pozyskiwaniu pozwoleń na budowę, dokonywaniu podziałów geodezyjnych, uzyskiwaniu planów zagospodarowania przestrzennego/warunków zabudowy, ekspertyz geotechnicznych, warunków technicznych dla przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, energetycznych, decyzji na lokalizację zjazdu do działki z drogi publicznej, pozwoleń na wycinkę drzew etc. to według organów podatkowych działasz w sposób profesjonalny i zorganizowany jak w przypadku działalności gospodarczej, w związku z czym twoja prywatna sprzedaż zaczyna podlegać opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT. Uważaj na sprzedaż nieruchomości Spółkom, zwłaszcza na podstawie przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości. Jeżeli Spółka nałoży na Ciebie obowiązek gruntownego przygotowania stanu prawnego i technicznego nieruchomości możesz być pewny, że od sprzedaży zapłacisz VAT. Nawet w przypadku udzielenia Kupującemu pełnomocnictwa do poczynienia przygotowań, ponieważ każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Szereg interpretacji organów podatkowych (Interpretacja DKIS 0114-KDIP1-3.4012.453.2020.2.KF z 7 września 2020 r. oraz interpretacja DKIS 0111-KDIB3-2.4012.514.2020.1.AZ z 7 września 2020 r., orzeczenie I SA/Bk 130/20 WSA w Białymstoku z 19 sierpnia 2020) sugerując się wyrokiem TSUE z 15 września 2011 r. ws. C-180/10 i C-181/10 stwierdza, że „w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne znaczenie ma fakt, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni w celu dokonania sprzedaży działki nr 1 podjęła aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania jej za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu, jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast okoliczność podjęcia m.in. takich czynności, jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.”

Milena Załęska