VAT od rekompensaty udzielanej przez gminę na rzecz spółki w związku z działalnością w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data publikacji: 27-02-2020

Jedna z gmin zwróciła się do nas w kwestii opodatkowania podatkiem VAT rekompensaty udzielanej przez nią na rzecz spółki, w której ma 100% udziałów. Rekompensata udzielana jest na podstawie przepisów o publicznym transporcie zbiorowym celem pokrycia ujemnego wyniku finansowego.

Reprezentując powyższą spółkę wystąpiliśmy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Przedstawiliśmy stanowisko, zgodnie z którym, rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przytaczając jednocześnie argumenty przemawiające za tym, że rekompensata nie stanowi wynagrodzenia za świadczone usługi przez spółkę.

W wydanej interpretacji, DKIS uznał nasze stanowisko za nieprawidłowe. Argumentował to między innymi faktem, że z ekonomicznego punktu widzenia spółka nie byłaby w stanie świadczyć usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego w narzuconych cenach, gdyby nie otrzymywana rekompensata.

Argumentacja DKIS nas nie przekonała, zatem złożyliśmy skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd całkowicie zgodził się z naszą argumentacją i podzielił nasze stanowisko w pełnym zakresie. Za słuszne uznał to, że każda dotacja, z ekonomicznego punktu widzenia, będzie dla otrzymującego korzyścią finansową, w konsekwencji której może w ogóle świadczyć dane usługi, bądź świadczyć je po niższych cenach. Wobec tego argument DKIS, iż spółka nie byłaby w stanie świadczyć usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego w narzuconych cenach, gdyby nie otrzymywana rekompensata, w żaden sposób nie potwierdza słuszności DKIS o opodatkowaniu tej dotacji.

Za trafny Sąd uznał również argument, że celem stwierdzenia, iż bezpłatne przejazdy osób do tego uprawnionych stanowią odpłatne świadczenie usług, konieczne byłoby zindywidualizowanie i skonkretyzowanie każdego świadczenia. Nie ma to miejsca w przypadku zbiorowego transportu publicznego, gdyż gmina nie wyodrębnia każdego przejazdu osób uprawnionych do bezpłatnych, ani ulgowych przejazdów, celem skalkulowania rekompensaty.

WSA potwierdza nasze zdanie, iż istotą rekompensaty jest pokrycie straty finansowej, nie zaś świadczenie usług po cenach niższych. W ocenie sądu od udzielanej rekompensaty nie należy odprowadzać podatku VAT.

/Orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 r., Sygn. akt. III SA/Wa 878/19, wyrok nieprawomocny./

Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy