VAT od rekompensaty i odliczanie podatku VAT przez operatora transportu publicznego

Data publikacji: 10-11-2021

Na początku 2020 roku pisaliśmy o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozpatrywał skargę na interpretację indywidualną reprezentowanej przez na spółki. Zarzuciliśmy organowi podatkowemu błędne uznanie, że rekompensata udzielana przez miasto spółce na podstawie przepisów o transporcie publicznym podlega opodatkowaniu jako wynagrodzenie za usługi. WSA zgodził się z nami i uchylił interpretację.


Piszemy o tym ponownie, gdyż teraz mamy już stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz nową interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.  Ostatecznie zatem rozstrzygnięta została kwestia opodatkowania rekompensaty do transportu publicznego udzielanej przez miasto do spółki oraz kwestia prawa do odliczenia podatku VAT przez spółkę od zakupów wykorzystywanych do publicznego transportu miejskiego.


W konsekwencji wydanych wyroków, organ podatkowy wydał interpretację, w której uznał, że rekompensata otrzymywana od miasta nie stanowi zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu VAT jako wynagrodzenie za czynności wykonywane na rzecz miasta ani jako dotacja do cen usług świadczonych na rzecz pasażerów, natomiast usługi przewozu osób świadczone nieodpłatnie na rzecz pasażerów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.


W treści wniosku skierowaliśmy również pytanie o prawo do odliczenia podatku VAT w całości z tytułu nabycia towarów i usług związanych z użytkowaniem autobusów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rzecz pasażerów. Wskazaliśmy, że towary i usługi będą służyły wyłącznie do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rzecz pasażerów. Z usług tych będą korzystali pasażerowie, którzy będą zobligowani do poniesienia całej ceny biletu za przejazd ustalonej w Uchwale Rady Miasta (pasażerowie, którym nie przysługuje ulga ani zwolnienie), pasażerowie którym przysługuje ulga 50% od ceny biletu (na podstawie ustaw lub Uchwały Rady Miasta) oraz pasażerowie, którym przysługuje zwolnienie (na podstawie ustaw lub Uchwały Rady Miasta).


Organ podatkowy stwierdził, że w okolicznościach przedstawionych we wniosku spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.


Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 listopada 2021 r., 0114-KDIP1-1.4012.9.2019.10.S.KOM


Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy