Kasy fiskalne od 1 maja 2019 r. – co się zmieniło?

Od 1 maja 2019 r. obowiązywać zaczęła nie tylko znowelizowana ustawa o VAT, ale także całkiem nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816).

Najważniejsza zmiana?

Do tej pory w obrocie funkcjonowały wyłącznie kasy rejestrujące z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii. Nowością jest zatem wprowadzenie tzw. kas online, które przede wszystkim są kolejną metodą uszczelniania systemu VAT. Dane z tych kas mają być bowiem bezpośrednio i w sposób ciągły przesyłane w formie elektronicznej odpowiadającej odpowiedniej strukturze logicznej do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Centralnego Repozytorium Kas.

Ponieważ dostępność kas z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii na rynku ma być stopniowo wygaszana, w miarę ubywania tych aktualnie odstępnych i nie wprowadzania nowych, kasy online za pewien okres czasu będą już powszechnie stosowane we wszystkich branżach.

Jednak na ten moment ustawodawca do stosowania kas online zobligował określone grupy podatników, obowiązek stosowania tych kas obowiązuje:

 • od dnia 1 stycznia 2020 r. - do:
  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 • od dnia 1 lipca 2020 r. - do:
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 • od dnia 1 stycznia 2021 r. - do świadczenia usług:
  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Nowe rozporządzenie?

Nowe rozporządzenie to przede wszystkim obowiązek przypisania, w każdej używanej kasie fiskalnej, do nazw towarów i usług określonych oznaczeń literowych od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, w sposób następujący:

 • literze "A" – przypisać należy stawkę podstawową podatku w wysokości 22% albo 23%,
 • literze "B" – przypisać należy stawkę obniżoną podatku w wysokości 7% albo 8%,
 • literze "C" – przypisać należy stawkę obniżoną podatku w wysokości 5%,
 • literze "D" - przypisać należy stawkę obniżoną podatku w wysokości 0%,
 • literze "E" – przypisać należy zwolnienie od podatku,
 • literze "F" i "G" – przypisać należy pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy, tj. usług turystyki lub dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio w celu odsprzedaży.

Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Z rozporządzenia tego wynika również zobowiązanie podatnika (pracodawcy) do zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję, jeszcze przed jej rozpoczęciem, z informacją o zasadach ewidencji sprzedaży przy wykorzystaniu kasy rejestrującej oraz zasadach wystawiania paragonu fiskalnego, a także skutkach ich nieprzestrzegania.

Osoba prowadząca tę ewidencję, jeszcze przed jej rozpoczęciem, składa natomiast podatnikowi (pracodawcy) oświadczenie o zapoznaniu się z ww. informacją o zasadach ewidencji.

Treść informacji, o której mowa w § 6 ust. 3, oraz treść oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 stanowi Załącznik nr 1 do omawianego rozporządzenia.

Podatniku, jeżeli Twój pracownik rozpoczął prowadzenie ewidencji przed dniem 1 maja 2019 r. oświadczenie, o którym mowa wyżej składa do dnia 31 maja 2019 r. Jeżeli czynność ta nastąpiła jednak 1 maja i później, oświadczenie powinno zostać złożone na bieżąco jak wskazano wyżej, jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Martyna Archacka

Specjalista ds. podatkowych

Kancelaria Wyrzykowscy sp. z o.o.