Sprzedaż nieruchomości podatnikowi. Faktura i obowiązek podatkowy w podatku VAT.

Data publikacji: 09-02-2023

Zasadą jest, że obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.


Powyższa zasada ma zastosowanie do sprzedaży nieruchomości. Z tego wynika, że obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z dniem przeniesienia prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel (dniem sprzedaży), chyba że przed tym dniem sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie w dacie otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
Zasadą jest, że sprzedaż na rzecz innego podatnika podlega udokumentowaniu fakturą. W przypadku sprzedaży nieruchomości fakturę wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży/otrzymano całość lub część zapłaty.


Wyjątkiem jest sprzedaż nieruchomości, która podlega zwolnieniu z podatku VAT. Podobnie jak w przypadku innej sprzedaży zwolnionej, sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Termin na wystawienie faktury zależy od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone sprzedawcy do końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży bądź otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę należy wystawić w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu. Jeżeli żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dokonano sprzedaży/otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania. Nie ma jednak przeszkód, by mimo braku żądania wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż nieruchomości, jeżeli sprzedawca preferuje ten sposób dokumentowania transakcji, celem jej zaksięgowania.


Należy też mieć na uwadze, że faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości nie powinna zostać wystawiona wcześniej niż 60. dni przed dokonaniem sprzedaży/otrzymaniem całości lub części zapłaty.


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy