Możliwe jest stosowanie prewspółczynnika liczonego według ilości wody

Data publikacji: 20-12-2021

Po zakończeniu sporu przed sądem z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) otrzymaliśmy już nową interpretację podatkową dla obsługiwanej przez nas jednostki samorządu terytorialnego.


Zwróciliśmy się z zapytaniem do DKIS o możliwość stosowania prewspółczynnika ilościowego opartego na ilości dostarczonej wody w ramach sprzedaży opodatkowanej i przeznaczonej na cele gminnych jednostek organizacyjnych. Prewspółczynnik ten ma na celu ustalenie kwoty podatku VAT podlegającej odliczeniu od zakupów zakładu budżetowego.
W związku z tym, że własna metoda kalkulacji prewspółczynnika musi być bardziej reprezentatywna, niż metoda „urzędowa” kluczowe jest wykazanie, że tak właśnie jest. Początkowo DKIS nie podzielił naszego zdania i wydał negatywną dla gminy interpretację.


Na skutek stanowiska wyrażonego przez sądy I i II instancji nasz klient doczekał się pozytywnej interpretacji, która została wydana 13 grudnia 2021 r. DKIS wskazał w niej, że: „W świetle powyższych okoliczności oraz wyjaśnień Gminy proponowany przez Nią sposób wyliczenia prewspółczynnika może być – w ocenie Organu – uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez Gminę działalności i dokonywanych przez nią nabyć. Dokonując bowiem analizy przedstawionego we wniosku zagadnienia dotyczącego odliczenia podatku naliczonego związanego z infrastrukturą wodociągową według indywidualnie ustalonego przez Gminę prewspółczynnika opartego na ilości dostarczonej wody, należy mieć na względzie, że w sytuacji, gdy prewspółczynnik wskazany przez Gminę opiera się na jednoznacznych i jasnych kryteriach, pozwala to na obiektywne ustalenie struktury sprzedaży, tj. proporcji między czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi w tym obszarze. Zatem z uwagi na przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakład na podstawie prewspółczynnika ilościowego.”


Na podstawie powyższej interpretacji, jak również innych wydawanych obecnie przez DKIS, należałoby wnioskować, że w przypadku działalności wodociągowo-kanalizacyjnej zaczyna się kształtować pozytywne dla gmin stanowisko w zakresie możliwości rezygnacji z prewspółczynnika „urzędowego” na korzyść własnej metody kalkulacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy liczeniu prewspółczynnika należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności i przygotować odpowiednią argumentację na wypadek sporu z organem podatkowym.


Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy