Ulga na zakup kas on-line

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059) wskazano terminy, od których należy obowiązkowo stosować kasy on-line dla określonych rodzajów działalności.

Kasy on-line należy stosować:

 • od dnia 01-01-2021 do:
  - świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  - sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 • od dnia 01-07-2021 do świadczenia usług:
  - fryzjerskich,
  - kosmetycznych i kosmetologicznych,
  - budowlanych,
  - w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  - prawniczych,
  - związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga na zakup kasy on-line

Z ulgi na zakup kasy on-line można skorzystać w przypadku, gdy wymiana wynika z obowiązku wymiany, o którym mowa wyżej. Wówczas podatnik „ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł”. Ulgi nie można natomiast zastosować przy wymianie na zasadzie dobrowolności.

Ulgę należy uwzględnić w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Jak wynika z objaśnień podatkowych podatnik zobligowany do wymiany kas ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, który rozpocznie instalowanie kas on-line przed terminem wskazanym w ww. rozporządzeniu (i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży) ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy on-line przed datą graniczną, odpowiednio przed 1 stycznia 2021 r. oraz przed 1 lipca 2021 r.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy