500 zł za każdy błąd w JPK od 1 października 2020 roku

Data publikacji: 26-08-2020

Przedsiębiorco, powinieneś wiedzieć, że od 1 października 2020 r. organ podatkowy może nałożyć karę pieniężną w kwocie 500 zł za każdy błąd w ewidencji VAT.

Od 1 października 2020 roku wchodzą w życie nowe obowiązki w zakresie sporządzania ewidencji VAT – w szczególności obowiązek oznaczania niektórych dokumentów wprowadzanych do ewidencji - a wraz z nimi nowe sankcje dla podatników VAT.

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego, w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, w pierwszej kolejności naczelnik urzędu skarbowego zastosuje wezwanie podatnika do ich skorygowania, przy czym zobowiązany jest do wskazania podatnikowi tych błędów.

Następnie, podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia powyższego wezwania na przesłanie skorygowanej ewidencji, uwzględniającej korekty błędów wskazanych przez organ podatkowy, lub złożenie wyjaśnień, że przesłana ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, jeżeli podatnik nie prześle skorygowanej ewidencji, lub nie złoży wyjaśnień, że przesłana ewidencja nie zawiera błędów. Kara pieniężna może zostać nałożona również, gdy podatnik złoży wyjaśnienia, ale nie wykaże w nich (w ocenie naczelnika urzędu skarbowego), że ewidencja nie zawiera błędów, a także gdy podatnik złoży skorygowaną ewidencję, lub wyjaśnienia, ale zrobi to po upływie czternastodniowego terminu.

Kara pieniężna będzie nakładana w drodze decyzji, od której podatnik będzie miał prawo się odwołać, a w razie nieuwzględnienia odwołania przez organ II instancji, podatnik może skierować sprawę do sądu administracyjnego.

Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego karania (łac. ne bis in idem) powyższa kara pieniężna nie będzie miała zastosowania w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy