Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy energii elektrycznej i najmu w świetle interpretacji Dyrektora KIS.

Data publikacji: 13-02-2024

Ogólna zasada (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT) wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją, podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Wyjątkiem od wskazanej wyżej reguły jest m.in. art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenia usług: telekomunikacyjnych, wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3  do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

- z wyjątkiem usług, do których stosuje się import usług.

W sytuacji, gdy podatnik z jakiegoś powodu nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje każdorazowo w dacie upływu terminu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 i ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

Jak zatem prawidłowo stosować wskazane wyżej uregulowania, w sytuacjach, gdy faktura nie zostanie wystawiona lub zostanie wystawiona po upływie terminu płatności? – wyjaśnia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.721.2022.1.MWJ.

Przypadek A

Najem nieruchomości rozliczany jest miesięcznie. W umowie brak jest uregulowań dotyczących terminu wystawienia faktury, natomiast wskazano, że termin płatności czynszu za najem następuje do konkretnego (np. 15-go) dnia miesiąca następującego po miesiącu wynajmu (z dołu) bądź z góry (np. do 15-tego dnia danego miesiąca).

 • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie.

Przypadek B

Najem nieruchomości rozliczany jest miesięcznie. W umowie brak jest uregulowań dotyczących terminu wystawienia faktury. Termin płatności jest określony w liczbie dni od daty wystawienia/otrzymania faktury (np. 30 dni od daty wystawienia/otrzymania faktury).

 • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu najmu.
 • do momentu wystawienia faktury – brak obowiązku podatkowego.
 • należy przyjąć, że Strony określiły termin płatności (poprzez wskazanie sposobu jego obliczania) w zawartej umowie najmu, ustalając między sobą, że termin ten przypada np. 30 dni od daty wystawienia/otrzymania faktury.
 • nie ma tu znaczenia kiedy faktura zostanie wystawiona – w ciągu 30 dni po terminie jej wystawienia czy po roku.

Przypadek C

Dostawa energii elektrycznej rozliczana jest w okresach miesięcznych. W umowie uregulowano termin wystawienia faktury, natomiast w umowie nie uregulowano terminu płatności. Termin płatności w takich przypadkach jest dopiero wskazywany przez Spółkę na fakturze.

 • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu dostawy energii elektrycznej.
 • do momentu wystawienia faktury – brak obowiązku podatkowego.
 • nie ma tu znaczenia kiedy faktura zostanie wystawiona – w ciągu 30 dni po terminie jej wystawienia czy po roku.

Przypadek D

Najem nieruchomości rozliczany jest miesięcznie. W umowie uregulowano termin wystawienia faktury. Termin płatności jest określony w liczbie dni od daty otrzymania/wystawienia faktury (np. 30 dni od daty otrzymania faktury).

 • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu najmu nieruchomości.
 • należy przyjąć, że Strony określiły termin płatności (poprzez wskazanie sposobu jego obliczania) w zawartej umowie najmu, ustalając między sobą, że termin ten przypada np. 30 dni od daty otrzymania faktury.
 • nie ma tu znaczenia kiedy faktura zostanie wystawiona – w ciągu 30 dni po terminie jej wystawienia czy po roku.

Przypadek E

Najem nieruchomości rozliczany jest miesięcznie. W umowie uregulowano termin wystawienia faktury. Termin płatności zgodnie z zapisami umownymi będzie każdorazowo wskazany na fakturze.

 • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.
 • należy przyjąć, że Strony określiły termin płatności w zawartej umowie najmu, ustalając między sobą, że termin ten będzie określany dopiero na fakturze.
 • nie ma tu znaczenia kiedy faktura zostanie wystawiona – w ciągu 30 dni po terminie jej wystawienia czy po roku.

W związku z powyższym, analizując wskazane w przedstawionej interpretacji zdarzenia, należy stwierdzić, iż za moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy energii elektrycznej, najmu oraz innych czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT uznaje się moment wystawienia faktury (nie później jednak niż z upływem terminu płatności za dane świadczenia). Jeżeli natomiast termin płatności został uzależniony od daty wystawienia faktury to dopóki nie zostanie ona wystawiona nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT.

Olga Grabowska
Kancelaria Wyrzykowscy