Nota korygująca wystawiona do faktury w KSEF

Data publikacji: 28-02-2024

Zdarza się, że faktura zostanie błędnie wystawiona i wówczas konieczne jest jej skorygowanie. Przepisy przewidują dwie możliwości – fakturą korygującą wystawioną przez sprzedawcę, albo notą korygującą wystawioną przez nabywcę.

Nota korygująca nie może dotyczyć pomyłek w zakresie takich danych jak:

  1. miary i liczby dostarczonych towarów lub zakresy wykonanych usług;
  2. ceny jednostkowej netto;
  3. kwoty opustów lub obniżek cen,
  4. wartości sprzedaży netto,
  5. stawki VAT,
  6. kwoty należności ogółem.

Notą można zatem poprawić np. adres nabywcy lub nazwę usługi. Nota korygująca wymaga akceptacji sprzedawcy.

Czy w przypadku pomyłki w adresie nabywcy na fakturze wystawionej w KSEF nabywca może wystawić notę korygującą?

Nota korygująca została uregulowana w art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług  Analiza obecnie obowiązujących przepisów wskazuje, że do faktury ustrukturyzowanej (faktury wystawionej w KSEF) można obecnie wystawić notę korygującą poza KSEF. Nie obowiązuje w tym zakresie żadne wyłączenie dla faktur pierwotnych wystawionych w KSEF.

Ustawa jednak przewiduje brak możliwości wystawienia faktury korygującej poza KSEF do faktury, która została wystawiona w KSEF. Nie można zatem faktury wystawionej w KSEF skorygować za pomocą faktury korygującej wystawionej poza KSEF. Można również wskazać, że takiego obostrzenia nie ma w odwrotnej sytuacji. Gdy bowiem zostanie wystawiona faktura poza KSEF, faktura korygująca do takiej faktury może zostać wystawiona w KSEF albo poza KSEF.

Wraz z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSEF nie będzie już możliwe wystawienie noty korygującej do faktury wystawionej w KSEF. Ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSEF przewiduje uchylenie w całości art. 106k. Oznacza to, że przepisy nie będą przewidywały w ogóle możliwości poprawienia faktury przy użyciu noty korygującej. Każda błędna faktura (wystawiona w KSEF lub poza KSEF) będzie mogła zostać poprawiona wyłącznie fakturą korygującą wystawioną przez sprzedawcę.

Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy