Dzierżawa gruntu na rzecz konsumenta - jak powstaje obowiązek podatkowy?

Data publikacji: 26-03-2024

Dla potrzeb rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku dzierżawy bez znaczenia pozostaje czy dzierżawcą jest konsument czy przedsiębiorca. W przypadku usługi na rzecz konsumenta podatnik nie ma jednak obowiązku wystawienia faktury – co dla potrzeb rozpoznania obowiązku podatkowego jest już istotne.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług dzierżawy obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Skoro na rzecz konsumenta podatnik nie musi wystawiać faktury to jak wówczas go rozpoznać – gdy taka faktura nie jest wystawiana? Zgodnie z ust. 7, gdy podatnik nie wystawił faktury obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu na jej wystawienie wynikającego z art. 106i ust. 3 pkt 4, czyli z upływem terminu płatności.

W przypadku wystawienia faktury na żądanie konsumenta, już po upływie terminu płatności, gdy obowiązek podatkowy rozpoznano z upływem terminu płatności – wystawienie faktury nie podlega ujęciu w deklaracji JPK_V7M, gdyż nie generuje obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego.

Powyższe oznacza, że niezależnie jakiego okresu dzierżawy dotyczy dana usługa dla potrzeb rozpoznania obowiązku podatkowego istotny jest termin płatności i/lub data wystawienia faktury.

Przykład:

  1. Termin płatności dla dzierżawy określony został na 10. każdego miesiąca. Obowiązek podatkowy dla dzierżawy za kwiecień powstanie:

    1. z dniem 10 kwietnia (z dniem upływu terminu płatności), gdy faktura nie jest wystawiona lub wystawiona jest po 10 kwietnia;

    2. z dniem wystawienia faktury, jeśli ta wystawiona będzie przed 10 kwietnia – jeśli wystawiona zostanie 31/03 to w marcu, jeśli 1/04 to w kwietniu.

  2. Termin płatności dla dzierżawy określony został na 14 dni od wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy dla dzierżawy powstanie każdorazowo w dacie wystawienia faktury, gdyż termin płatności nie minie, dopóki nie zostanie wystawiona faktura.


Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy