„Biała lista", Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, obowiązkowy split payment - oto nowe wyzwania dla przedsiębiorców

Data publikacji: 06-11-2019

Od 1 listopada obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Podatnicy VAT czynni i zwolnieni mają teraz obowiązek dokonywać płatności za faktury zakupu mechanizmem podzielonej płatności w przypadku kiedy:

 • Łączna kwota brutto na fakturze jest równa lub większa niż 15 000 zł
 • Płatność odbywa się za pomocą przelewu
 • Faktura dotyczy zakupu towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
 • Nabywcą towarów i usług udokumentowanych fakturą jest podatnik VAT (czynny i zwolniony!)

Załącznik nr 15 grupuje następujące rodzaje towarów i usług:

 • Węgiel, oleje i tłuszcze, brykiet, koks, smary, atrament
 • Wyroby z żelaza i stali
 • Metale szlachetne, metale kolorowe
 • Elektronika, akumulatory, aparaty fotograficzne, konsole do gier, telefony, komputery, telewizory
 • Części samochodowe i motocyklowe
 • Biżuteria
 • Złom, surowce wtórne ze szkła, papieru, gumy, tworzyw sztucznych
 • Paliwa
 • Roboty budowalne
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna części samochodowych i motocyklowych

Podatnicy VAT sprzedający i nabywający usługi i towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy mają obowiązek posiadać gospodarczy rachunek bankowy!!

 • Faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług podlegającą mechanizmowi podzielonej płatności mają obowiązek umieścić na fakturze adnotację „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI” pod karą grzywny w wysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze.
 • Podatnicy mają obowiązek dokonywać płatności wszystkich faktur objętych obowiązkową podzieloną płatnością niezależnie od tego, czy zostały one oznaczone wspomnianą wyżej adnotacją czy nie, pod karą grzywny w wysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze.

Mechanizm podzielonej płatności zastępuje mechanizm odwrotnego obciążenia.

Biała lista podatników VAT – przelew tylko na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście

Od 1 września na podatnikach VAT (zwolnionych i czynnych) ciąży obowiązek dokonywania płatności za faktury dokumentujące zakupy w ramach transakcji przekraczających 15 000 zł wyłącznie na rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT (link do wykazu: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).

Przelew, spełniający powyższy warunek, dokonany na rachunek, którego nie ma na białej liście nie będzie zaliczany do kosztów podatkowych w PIT i CIT od 1 stycznia 2020 r.

Na białej liście mogą znaleźć się wyłącznie gospodarcze rachunki bankowe!!

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia.

Kogo dotyczy?

Spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością; prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Od kiedy istnieje obowiązek dokonywanie wpisu przez powyższe podmioty?

Obowiązek istnieje od 13 października 2019 r. Każda wymieniona powyżej spółka powinna zgłosić wymagane informacje do CRBR w terminie 7 dni od wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Co ważne, do terminu tego nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Obowiązek dokonania zgłoszenia do Rejestru ciąży na osobie uprawnionej do reprezentacji spółki. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie, bez żadnych opłat.

Jakie dane obejmuje zgłoszenie?

Zgłoszenie obejmuje dane, tj.: imię i nazwisko osoby fizycznej, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Rejestr jest rejestrem publicznym, każdy ma do niego nieodpłatny dostęp.

Milena Załęska

Kancelaria Wyrzykowscy