Błędny NIP na fakturze wystawionej w KSeF – co zrobić?

Data publikacji: 12-12-2023

Wystawiając większe ilości faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF wystąpi większe ryzyko wystąpienia sytuacji, w której wystawiona przez nas faktura będzie zawierać błąd/pomyłkę.
Od 1 lipca 2024 r. na podstawie art. 106j ust. 4 ustawy o VAT, podmioty obowiązane do korzystania z KSeF będą obowiązane do wystawiania faktur korygujących w postaci faktury ustrukturyzowanej, co za tym idzie nabywcy nie poprawią już błędnych danych umieszczonych na fakturze za pomocą not korygujących, które następnie przekazywali sprzedawcy. Jedyną formą poprawienia błędu zawartego na fakturze pozostanie więc dokonanie korekty faktury pierwotnej w formie faktury ustrukturyzowanej.

W przypadku korekt niewpływających na wartość podstawy opodatkowania i kwotę podatku (np. data sprzedaży, adnotacja o mechanizmie podzielonej płatności, nazwa towaru, adres nabywcy czy termin płatności) w fakturze korygującej należy wskazać prawidłową treść korygowanych pozycji. To wszystko.

Co więc zrobić, gdy błąd na fakturze ustrukturyzowanej (wystawionej za pośrednictwem KSeF) polega na wskazaniu błędnego NIP-u nabywcy?

Co właściwie oznacza błąd w nr NIP? Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której albo fakturę otrzymał podmiot niebędący faktycznym nabywcą (jeżeli wpisany przez nas NIP jest prawidłowy – przypisany innemu podmiotowi), albo nie otrzymał jej nikt, ponieważ dany NIP nie istnieje. W systemie KSeF nie wystąpi sytuacja, w której fakturę odebrał podmiot będący rzeczywistą stroną transakcji, lecz jedynie numer NIP na niej podany.

Aby naprawić błąd polegający na wystawieniu faktury z błędnym numerem NIP nabywcy wystawioną niepoprawnie należy więc:

  1. Wystawić fakturę korygującą wartości do „do zera” – na błędny NIP;
  2. Wystawić nową, poprawną fakturę – z poprawnym NIP.

 

Olga Grabowska,
Kancelaria Wyrzykowscy