Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Data publikacji: 29-10-2019

Przedsiębiorco, pamiętaj o wpisie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)!

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji w terminie wskazanym w ustawie grozi kara do wysokości 1 000 000 zł.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o CRBR:

Czym jest CRBR?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia.

Kogo dotyczy?
Spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością; prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Od kiedy istnieje obowiązek dokonywanie wpisu przez powyższe podmioty?
Obowiązek istnieje od 13 października 2019 r. Każda wymieniona powyżej spółka powinna zgłosić wymagane informacje do CRBR w terminie 7 dni od wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Co ważne, do terminu tego nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Obowiązek dokonania zgłoszenia do Rejestru ciąży na osobie uprawnionej do reprezentacji spółki. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie, bez żadnych opłat.

Jakie dane obejmuje zgłoszenie?
Zgłoszenie obejmuje dane, tj.: imię i nazwisko osoby fizycznej, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jak długo przechowywane są powyższe dane?
Dane te, jak wynika z ustawy, przechowywane przez okres konieczny do realizacji zadań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

Jak dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Po co CRBR został stworzony?
CRBR został stworzony w celach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Rejestr jest rejestrem publicznym, każdy ma do niego nieodpłatny dostęp.

Podstawa prawna działania rejestru:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.).

Co ważne, domniemywa się, iż dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem.

źródła: