Praca cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego. Czy możliwie jest zatrudnienie obcokrajowca na podstawie tzw. ruchu bezwizowego?

Data publikacji: 15-04-2019

Jeśli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski na podstawie ruchu bezwizowego może podjąć pracę. Okres na jaki zostanie powierzona praca cudzoziemcowi zależy od ilości wykorzystanych dni pobytu na podstawie paszportu biometrycznego. Powierzenie pracy może nastąpić na maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni. Jednak sam paszport biometryczny nie wystarczy aby zatrudnienie w Polsce było legalne, niezbędne do tego jest uzyskanie dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca.

Obywatele Ukrainy, Gruzji oraz republiki Mołdawii mogą przebywać w Polsce w ramach tzw. ruchu bezwizowego. Dzięki temu uproszczeniu cudzoziemcy nie muszą przechodzić procesu uzyskania wizy. Okres legalnego pobytu na podstawie paszportu biometrycznego wynosi 90 dni w ciągu 180 dni, przy czym nie musi to być pobyt ciągły. Na podstawie ruchu bezwizowego możemy zatrudnić zarówno cudzoziemca już przebywającego na terenie Polski, jak również mającego dopiero przekroczyć granicę.

Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to pracodawcy z uzyskania odpowiednich dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca tj. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę (art. 87 ust. 1 pkt. 12 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy). W tej sytuacji najbardziej efektywną procedurą legalizacji zatrudnienia cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego jest tzw. procedura uproszczona. Polega ona na złożeniu Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z kompletem wymaganych dokumentów do odpowiedniego miejscowo Urzędu Pracy (art. 88z ust1 u o p. z. i i. r. p.) Wydanie dokumentu legalizującego pracę trwa co do zasady od 7 do 30 dni roboczych.

Pamiętaj ! Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest ważne tylko u pracodawcy, który został na nim wskazany!.

Największą korzyścią dla pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemca w ruchu bezwizowym jest szybkie pozyskanie nowego pracownika.

Podsumowując jeśli chcemy zatrudnić cudzoziemca na podstawie ruchu bezwizowego nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Musimy jednak pamiętać o uzyskaniu dokumentów legalizujących jego pracę na terenie Polski.

Zapraszamy do kontaktu biuro@kancelariawyrzykowscy.pl

Milena Szymańska

Specjalista ds. cudzoziemców

Kancelaria Wyrzykowscy Sp. z o.o.