Czy pamiętasz o oznaczeniach GTU w JPK_V7?

Data publikacji: 12-09-2023

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zaczęliśmy stosować rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, czyli rozporządzenie o oznaczeniach w JPK procedur i kodów GTU.

Rozporządzenie to nowelizowane było do tej pory 7 razy, ostatni raz obowiązujących zmian dokonano od dnia 28 kwietnia 2023 r. Przypominamy jakie kody GTU mogą wystąpić w składanej deklaracji JPK_V7.

Kody GTU nadawane są wyłącznie fakturom, dokumentującym określone dostawy bądź usługi. Nie są nadawane dowodom wewnętrznym oraz dokumentom zbiorczym z kas rejestrujących (§ 10 ust. 3a rozporządzenia). Kody GTU znajdują się wyłącznie w części sprzedażowej ewidencji (nadawane są zatem wyłącznie przez sprzedawcę bądź wystawcę faktury), nie muszą być natomiast widoczne na fakturze (choć mogą).

GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208)

GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, tj.

 1. benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 2. benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 3. gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 4. olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 5. olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90);
 6. paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 7. paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 8. pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19);
 9. paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
 10. biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403 i 2411);
 11. pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03 – dostawy olejów opałowych nieujętych w lit. b (tj. nieobjętych GTU_02), olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją)

GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05 – dostawy odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, tj.

 1. Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania PKWiU 38.11.49.0
 2. Odpady szklane PKWiU 38.11.51.0
 3. Odpady z papieru i tektury PKWiU 38.11.52.0
 4. Pozostałe odpady gumowe PKWiU 38.11.54.0
 5. Odpady z tworzyw sztucznych PKWiU 38.11.55.0
 6. Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal PKWiU 38.11.58.0
 7. Niebezpieczne odpady zawierające metal PKWiU 38.12.26.0
 8. Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne PKWiU 38.12.27
 9. Surowce wtórne metalowe PKWiU 38.32.2
 10. Surowce wtórne ze szkła PKWiU 38.32.31.0
 11. Surowce wtórne z papieru i tektury PKWiU 38.32.32.0
 12. Surowce wtórne z tworzyw sztucznych PKWiU 38.32.33.0
 13. Surowce wtórne z gumy PKWiU 38.32.34.0

GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika, tj.

 1. Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych PKWiU ex 20.59.12.0
 2. Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych PKWiU ex 20.59.30.0
 3. Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch PKWiU ex 22.21.30.0
 4. Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory PKWiU ex 26.11.30.0
 5. Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich PKWiU 26.20.1
 6. Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) PKWiU ex 26.20.21.0
 7. Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD PKWiU ex 26.20.22.0
 8. Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony PKWiU ex 26.30.22.0
 9. Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów PKWiU ex 26.40.60.0
 10. Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe PKWiU 26.70.13.0
 11. Części i akcesoria do maszyn biurowych - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych PKWiU ex 28.23.22.0
 12. Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD PKWiU ex 58.29.11.0
 13. Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD PKWiU ex 58.29.29.0
 14. Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach - wyłącznie dyski SSD PKWiU ex 59.11.23.0

GTU_07 – dostawy pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708), tj.

 1. ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) kod CN 8701
 2. pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą kod CN 8702
 3. samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi kod CN 8703
 4. pojazdy silnikowe do transportu towarów kod CN 8704
 5. pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) kod CN 8705
 6. podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 kod CN 8706
 7. nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 kod CN 8707
 8. części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 kod CN 8708

GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1 i 1a załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_09 – dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981)

GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w tym oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek użytkownika wieczystego bądź z mocy prawa, wydanie nieruchomości w ramach wywłaszczenia za odszkodowaniem

GTU_11 – usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047)

GTU_12 – usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11,70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5)

GTU_13 – usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1), w PKWiU 49.4 znajdują się m.in. transport drogowy produktów cysternami czy też transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt, w PKWiU 52.1 znajdują się m.in. magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych czy też magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

Przykład:
Sprzedając budynek wraz z gruntem i dokumentując tę sprzedaż fakturą należy nadać jej oznaczenie GTU_10. Dokumentując tę sprzedaż dokumentem wewnętrznym oznaczenia nie należy już dokonywać.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy