Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu?

Data publikacji: 29-10-2021

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy Kodeks karny skarbowy w przypadku korekty części ewidencyjnej bądź deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7 należy złożyć czynny żal – aby uniknąć konsekwencji karnoskarbowych.

Obecnie art. 16a KKS brzmi tak: 

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie” – wyłącza więc odpowiedzialność wyłącznie w przypadku korekty części deklaracyjnej z uiszczeniem należności na rzecz organu. Wyłączenie to odnosi się bowiem wyłącznie do deklaracji, a nie księgi jaką jest część ewidencyjna.


W Polskim Ładzie, a dokładniej w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt, który aktualnie jest w Senacie) w art. 11 wskazano na zmianę w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Nowe brzmienie art. 16a KKS, obowiązujące planowo od 1 stycznia 2022 r., ma być następujące: 

§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.
§ 2. Jeżeli w związku z czynem zabronionym określonym w § 1 nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
”.


Jeżeli projekt nie zostanie zmieniony, w tej części, to od 1 stycznia 2022 r. składając korektę deklaracji w formie JPK_V7 jako korektę części ewidencyjnej bądź ewidencyjnej i deklaracyjnej nie będzie konieczności składania czynnego żalu.

 

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy