Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco

Data publikacji: 12-05-2021

Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie mają dodatkowo jeden miesiąc na odliczenie podatku VAT bez konieczności dokonywania korekty deklaracji podatkowej. Wynika to ze zmiany wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2021 roku w art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie zasady nie uległy zmianie – u nich prawo do odliczenia podatku naliczonego można zrealizować na bieżąco w jednym z dwóch następnych kwartałów.

W stosunku do nabywanych towarów i usług w obrocie krajowym prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, lecz nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Z powyższego wynika, że w przypadku zakupów służących sprzedaży opodatkowanej, podatnik ma prawo do odliczenia, gdy spełnione są dwie przesłanki: u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych towarów lub usług oraz podatnik otrzymał fakturę.

Do końca 2020 roku, zarówno podatnicy rozliczający VAT kwartalnie jak i miesięcznie mieli dodatkowo dwa okresy rozliczeniowe na dokonanie odliczenia, jeżeli nie zrealizowali tego prawa w okresie, w którym powstało u nich to prawo. Na zmianie mogą skorzystać zatem podatnicy rozliczający miesięcznie, dla których przewidziane są obecnie dodatkowo trzy okresy rozliczeniowe. Przykładowo, jeżeli prawo do odliczenia powstało w maju, podatnik rozliczający VAT miesięcznie mógł odliczyć podatek VAT w jednym z następujących miesięcy: maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Po zmianie, może skorzystać z tego prawa również w deklaracji za wrzesień.

Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym powstało u niego takie prawo, ani w żadnym z:
•    trzech okresów rozliczeniowych – w przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie,
•    dwóch okresów rozliczeniowych – w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie,
można zrealizować to prawo na podstawie korekty deklaracji jedynie za okres rozliczeniowy, w którym powstało prawo do odliczenia.

Warto mieć na uwadze, że obecnie przepisy nie przewidują możliwości dokonania odliczenia podatku VAT na podstawie korekty dokonanej w jednym z dwóch/trzech okresów rozliczeniowych. Jeżeli podatnik decyduje się na odliczenie na podstawie korekty, bo upłynęły już ww. okresy, to takiego odliczenia może dokonać wyłącznie na podstawie korekty deklaracji za ten okres, kiedy powstało prawo do odliczenia.

Jest to ważna informacja dla podatników, aczkolwiek Ministerstwo Finansów pracuje nad pakietem SLIM VAT 2, w ramach których zapowiada wprowadzenie kolejnej, korzystnej zmiany. Ma ona polegać na wprowadzeniu możliwości odliczenia podatku VAT na podstawie korekty dokonywanej również za jeden z dwóch/trzech kolejnych okresów rozliczeniowych.


Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy