Organ zmienił wydaną interpretację indywidualną - jaka jest właściwa stawka VAT dla sprzedaży nieruchomości, dla której przed podziałem wydano decyzję o ICP?

Data publikacji: 04-10-2023

30 listopada 2021 r. podatnik (gmina) złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnił go na wezwanie organu 10 lutego 2022 r. 15 lutego 2022 r. organ wydał interpretację, a 2 marca 2023 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił ją.

Zdarzenie przyszłe, które przedstawił podatnik

Gmina jako czynny podatnik VAT zamierza wnieść aportem do Spółki nieruchomość niezabudowaną, celem budowy budynków z mieszkaniami pod wynajem. Działka wniesiona aportem powstanie z podziału innej działki. Działkę przed podziałem nabyto w wyniku decyzji komunalizacyjnej. Nieruchomości tej Gmina nie wykorzystywała w ramach czynności opodatkowanych, dokładniej wskazała, że „działka, która zostanie przekazana aportem, która powstanie po podziale działki 1/1 nie była nigdy wydzierżawiana ani wynajmowana i nigdy nie była zabudowana oraz nie była dotychczas użytkowana”, grunty po ich otrzymaniu nie były przez Gminę użytkowane.

Dla działki po podziale na dzień jej aportu nie będzie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla działki przed podziałem wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ICP) dla budowy zespołu budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi. Gmina wskazała, że „Z działki nr 1/1 zostanie wydzielona działka o powierzchni około (...). metrów2, na której możliwe będzie wybudowanie 2 budynków. Dla nowo powstałej działki nie będzie możliwości wykorzystania przez nowego inwestora (TBS Sp. z o.o.) uzyskanej wcześniej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwagi na to, że decyzja została już częściowo zrealizowana przez Gminę Miejską i nie ma możliwości jej przepisania na innego inwestora”.

Stanowisko podatnika

Dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT jako dostawa gruntu wykorzystywanego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Stanowisko DKIS

DKIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazał, że sprzedaż faktycznie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, jednak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, tj. jako dostawa terenu niezabudowanego i pod zabudowę nieprzeznaczonego.

Organ uzasadnił swoje stanowisko w ten sposób: „Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż planowana transakcja wniesienia aportem działki wydzielonej z działki niezabudowanej nr 1, dla której – jak wynika z opisu sprawy – nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również nie została ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz – jak wskazał Zainteresowany – dla nowo powstałej działki nie będzie możliwości wykorzystania przez nowego inwestora uzyskanej wcześniej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwagi na to, że decyzja została już częściowo zrealizowana przez Gminę Miejską i nie ma możliwości jej przepisania na innego inwestora, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy”.

Stanowisko Szefa KAS

Szef KAS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Jako okoliczność istotną uznał fakt, że dla działki przed podziałem wydano decyzję o ICP dla budowy zespołu budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi. Uzasadniając swoje stanowisko, wskazano, że: „Artykuł 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymienia wśród przedmiotowo istotnych składnikach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (m.in.) - rodzaj inwestycji oraz warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Zatem decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca konkretnego terenu - działki nr 1/1 - umożliwia jej zabudowanie poprzez wybudowanie na niej obiektu(ów) i tym samym przesadziła o jej budowlanym charakterze. Następnie na podstawie tej decyzji zostało wydane pozwolenie na budowę, które obejmowało budowę 1 budynku - etap I inwestycji (na jej podstawie wykonano w 2021 r. budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi - obecnie po podziale działka nr 1/2). Ponadto, jak wynika z wniosku - na działce nr 1/3 wydzielonej z działki nr 1/1, będzie możliwe wybudowanie 2 budynków. Możliwość wybudowania 2 budynków na działce nr 1/3 wprost wskazuje na jej budowlany charakter. Podział działki nr 1/1 i wyodrębnienie z niej działki nr 1/3 będącej przedmiotem planowanego aportu nie niweczy ustalonego w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowlanego przeznaczenia terenu tej działki i tym samym nie może zmienić charakteru budowlanego terenu na teren niebudowlany. Tym samym należy stwierdzić, że działka nr 1/3 nie straciła statusu gruntu budowlanego z uwagi na podział geodezyjny działki nr 1/1. Charakter budowlany działki nr 1/3 został bowiem „przesądzony” decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Końcowo organ wskazał, że sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT właściwą stawką jako dostawa gruntu niezabudowanego, ale pod zabudowę przeznaczonego zgodnie z decyzją ICP dla działki przed podziałem.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy