Kara finansowa za brak współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Data publikacji: 04-02-2021

Firma Smart Cities z Warszawy została ukarana karą finansową w wysokości 12.838,20 złotych za brak współpracy z UODO. 


Za co dokładnie została ukarana spółka?
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga osoby fizycznej, która wskazywała na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postepowanie administracyjne w celu rozpatrzenia wniesionej skargi. W ramach prowadzonego postępowania PUODO pisemnie zwrócił się do spółki o ustosunkowanie się do treści skargi i udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące skargi. 

W odpowiedzi na wezwanie PUODO, Prezes Zarządu Smart Cities złożył pisemne wyjaśnienia, które zdaniem Urzędu były niewystarczające, w związku z czym PUODO wystosował kolejne pismo do spółki i zwrócił się o udzielenie dodatkowych informacji oraz przedłożenie dokumentów, które służyłyby do wyjaśnienia sprawy.
Pismo zostało doręczone do Smart Cities, co potwierdza pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki listowej. Spółka jednak nie udzieliła dodatkowych wyjaśnień PUODO. W związku z tym skierowano do spółki kolejne, już trzecie, pismo dotyczące złożonej skargi. Pismo to zostało zwrócone do nadawcy z adnotacją „zwrot, nie podjęto w terminie”. 

W związku z nieudzieleniem przez Smart Cities pełnych informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy PUODO wszczął na podstawie o art. 83 ust. 5 lit. e RODO postępowanie administracyjnej w przedmiocie nałożenia na spółkę kary administracyjnej. 
W trakcie trwania postępowania PUODO skierował kolejne pismo do spółki, informujące o wszczęciu postępowania oraz wzywające do przedstawienia sprawozdania finansowego, które także nie zostało odebrane. 

Prezes UODO w swojej decyzji stwierdził, że:
„w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające nałożenie na Spółkę – na mocy art. 83 ust. 5 lit. e) in fine oraz art. 83 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 – administracyjnej kary pieniężnej w związku z brakiem woli współpracy z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań (art. 31) oraz w związku z niezapewnieniem przez Spółkę dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e)”.
 

Co wpłynęło na wysokość kary?
Czas trwania naruszenia -  „Działania Spółki w niniejszej sprawie, polegające na utrudnieniu i uniemożliwieniu dostępu do żądanych przez Prezesa UODO informacji, a skutkujące utrudnieniem i nieuzasadnionym przedłużeniem prowadzonego przez niego postępowania, należy więc uznać za godzące w system ochrony danych osobowych, i z tego względu mające dużą wagę i naganny charakter. Wagę naruszenia zwiększa dodatkowo okoliczność, że dokonane przez Spółkę naruszenie nie było zdarzeniem incydentalnym; działanie Spółki było ciągłe i długotrwałe. Trwa od upływu terminu wyznaczonego na złożenie wyjaśnień, tj. od [...] maja 2020 r.do chwili obecnej”.
Umyślny charakter naruszenia – „W ocenie Prezesa UODO po stronie Spółki istnieje brak woli współpracy w zapewnieniu organowi wszelkich informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w toku której organ zwracał się do niej o ich udzielenie. Świadczy o tym w szczególności brak jakiejkolwiek odpowiedzi na dwa spośród trzech skierowanych do niej wezwań Prezesa UODO”.
Brak współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków (art. 83 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia 2016/679.


Decyzja PUODO jest ostateczna, Smart Cities przysługuje prawo wniesienia skargi do WSA w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 


Pełna treść decyzji dostępna pod linkiem: 
https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.13.2020

Nina Kowalik
Kancelaria Wyrzykowscy