Najczęściej Zadawane Pytania – Zasady Współpracy

Data publikacji: 27-09-2022

1/ Do kiedy i w jaki sposób dostarczać kompletne dokumenty księgowe?

Do 7 dnia następnego miesiąca za pośrednictwem dedykowanej aplikacji lub w inny możliwy i uzgodniony z opiekunem księgowym sposób.

2/ Co rozumie się przez kompletne dokumenty księgowe?

Cała dokumentacja księgowa niezbędna do prawidłowego zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach mająca wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych zgodnych ze stanem rzeczywistym np.: faktury sprzedaży, raport miesięczny z kasy fiskalnej, ewidencja sprzedaży, wypływy z kapitalizacji na rachunku firmowym (przychody finansowe), faktury zakupowe (koszty), faktury zakupowe (towary), faktury zakupowe zagraniczne wraz z dokumentami celnymi i potwierdzeniami przelewów, potwierdzenie zapłaty ZUS, potwierdzenia zapłaty podatków, wyciąg firmowy za dany miesiąc, inne dowody księgowe (np. opłaty pocztowe, noty księgowe, polisy, paragony, dokumenty związane  z delegacją, umowy pożyczki), podpisane listy płac, faktury za paliwo (najlepiej zbiorcze za dany miesiąc)

3/ Z jakich narzędzie najlepiej abym umiał korzystać samodzielnie?

Znajdują się one w Strefie Klienta. Niezbędne to umiejętność podpisywania sprawozdań finansowych jeśli ten obowiązek Ciebie dotyczy. Umiejętność posługiwania się profilem zaufanym, podpisywarką, wyszukiwarkami CEIDG, KRS, przeglądarką dokumentów finansowych.

https://kancelariawyrzykowscy.pl/pl/strefa-klienta/

4/ Na co zwracać uwagę przy dokonywaniu przelewów?

Pierwszą najważniejszą sprawą jest sprawdzenie czy dotyczy Ciebie obowiązek dokonywania przelewów mechanizmem podzielnej płatności. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00227 Dodatkowo pamiętaj o tym aby w tytułach przelewu wpisywać nr faktur za które płacisz, a jeśli przelew dotyczy innej operacji również opisuj dokładnie. Przelew typu „wpłata” podczas gdy w rzeczywistości jest to udzielenie pożyczki może wprowadzić dużo zamieszania.

5/ Jakie są zasady komunikacji?

Nasza kancelaria preferuje kontakt mailowy. Obecnie również zachęcamy klientów aby zgłaszali swoje sprawy poprzez PanelPrzedsiebiorcy.pl Informujemy, iż okres między 15tym a 25tym dniem każdego miesiąca to okres wzmożonej pracy zespołu księgowego. W tych dniach preferujemy kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretariatem.

6/ Czym różnią się usługi księgowe od doradztwa podatkowego?

Dokładnie wyjaśnione zostało w tym artykule ->  <link>

7/ Co to jest Koszt Niestanowiący Kosztów Uzyskania Przychodów tzw. NKUP?

NKUP innymi słowy to koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. Są to koszty, które nie wypływają na obniżenie podstawy opodatkowania, nie są kosztem podatkowy. Im jest ich więcej tym więcej kosztów ulega zmniejszeniu. Im mniejszy koszt tym większy dochód. Im większy dochód tym większy podatek dochodowy.

8/ Co to jest amortyzacja?

Koszty związane ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartoścni niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych. Dokładne zaplanowanie amortyzacji i pilnowanie inwentaryzacji poszczególnych aktywów jest niezwykle ważne np. przy składaniu wniosków o udzielenie kredytu.

9/ Informowanie o zmianach w ubezpieczeniach ZUS

Na samym początku naszej współpracy zbierana jest od Ciebie ankieta Twojego statusu podatkowego. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie pracujesz na umowę o pracę ma to znaczenie w zakresie Twoich zobowiązań wobec ZUS. O wszelkich zmianach tytułów do ubezpieczeń zobowiązany jesteś informować kancelarię. Składkę ZUS płaci się jednym przelewem na indywidualne konto, a można je znaleźć tu:  ttps://www.eskladka.pl (wyszukiwarka numeru rachunku bankowego). Jeśli podlegacie Państwo dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, to zapłata składki ZUS po terminie powoduje ustanie tego ubezpieczenia. Można wystąpić wtedy z wnioskiem o to, aby być znów ubezpieczonym. Należy nas wtedy o tym poinformować.

10/ Co to jest podstawa opodatkowania?

Jest to wielkość, która stanowi podstawę do obliczenia wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Jeśli podstawą opodatkowania jest dochód wówczas dochód = przychód – koszty.

11/ Co to jest przychód?

Łączna wartość sprzedaży dobór, towarów i usług netto (czyli bez podatku VAT o ile dotyczy) w danym okresie rozliczeniowym. Wyróżnia się kilka rodzajów przychodów np. przychód operacyjny, przychód z działalności finansowej. 15/ Co to jest dochód? Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, a więc jest różnicą pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami podatkowymi. Warunkiem powstawania dochodu jest następująca zależność – uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty uzyskania przychodów. Wyróżniamy pojęcia dochód podatkowy, dochód bilansowy lub jeszcze inaczej wynik podatkowy i wynik bilansowy. Wynik bilansowy uwzględnia też koszty, które nie są kosztami podatkowymi.

12/ Jak działa rozliczenie podatku VAT? Co to jest podatek VAT naliczony? Co to jest podatek VAT należny?

Załóżmy, że jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT. Świadczysz usługę informatyczną na 2 000 zł netto. Wystawiasz swojemu klientowi fakturę sprzedaży na 2 000 zł netto plus należny podatek VAT w obowiązującej stawce 23% (przykład) razem będzie to więc: 2 000 zł netto 460,00 zł podatku VAT łącznie 2 460 zł brutto – tyle Twój klient finalnie wpłaca Tobie na rachunek. Ty ten podatek VAT musisz zapłacić do urzędu skarbowego. To jest Twój podatek VAT należny.

Podatek VAT należny, który musisz zapłacić możesz pomniejszyć sobie o podatek VAT naliczony. Jeśli jednocześnie kupiłeś program komputerowy za 1 000 zł netto plus VAT to wówczas zapłaciłeś kontrahentowi, do którego nabyłeś program ( o ile również był podatnikiem podatku VAT) 1 230 zł brutto – 1000 zł netto oraz 230 zł podatku VAT. To jest Twój podatek naliczony. Naliczasz sobie do zwrotu (łatwiej zapamiętać)

Podatek należny pomniejszaj więc o naliczony (460 – 230) = 230 zł tyle masz do zapłaty. Podany przykład jest bardzo uproszczony.

13/ Co to jest Zgromadzenie Wspólników?

Zgromadzenie wspólników występuje np. przy spółce z oo. Jest to organ spółki, który zajmuje się między innymi zatwierdzeniem sprawozdań finansowych. Tworzą go wszyscy wspólnicy i do ich kompetencji należy podejmowanie niezbędnych uchwał.

14/ Co to jest sprawozdanie finansowe?

Jest to dokument, obrazujący sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu. Zestawia ono dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki dotyczące pewnego okresu. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku i walucie polskiej, według ściśle określonych terminów (na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy), oraz zasad i wzorów zgodnych m.in. z ustawą o rachunkowości.

W skład sprawozdania finansowego zalicza się: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe. Obowiązek jego sporządzania mają między innymi spółki prawa handlowego.

15/ Co to jest JPK?

Jednolity plik kontrolny jest plikiem, w którym zawarte jest zestawienie kompletnych informacji o transakcjach gospodarczych, które przesyłane są do urzędu co miesiąc w postaci JPK_VAT lub na wystosowane żądanie organu skarbowego. Jego celem jest pełniejsza i sprawniejsza kontrola, która na dodatek jest o wiele szybsza. Dzięki zastosowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego systemy informatyczne Ministerstwa Finansów są w stanie w zaledwie kilka minut sprawdzić wiarygodność danych informacji, które przesłane zostały przez przedsiębiorstwo na przykład czy wydatek, który został wykazany przed danego przedsiębiorcę, zgadza się z przychodem kontrahenta, który był drugą stroną transakcji.

16/ Jaki mam termin na przekazanie dokumentów celu zgłoszenia pracownika?

Obowiązkiem każdego klienta jest poinformowanie Kancelarii o zatrudnieniu pracownika maksymalnie w ciągu 1 dni roboczego od podpisania umowy o pracę, w celu zgłoszenia do ZUS. Termin na zgłoszenie do ZUS wynosi 7 dni od dnia podpisania umowy o prace.

17/ Co to jest Proforma? Dlaczego nie jest dokumentem księgowym?

Dokument nazywany fakturą pro forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura.

18/ Kiedy wystawiać fakturę sprzedaży?

Faktury sprzedaży wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jeżeli faktura sprzedaży wystawiana jest na wrzesień 2022 r. z datą w kolejnym miesiącu tj. np. 10 października 2022 r. to faktura musi być dostarczona do kancelarii razem za miesiąc wrzesień ponieważ w tym miesiącu jest to przychód.

19/ Co muszę wiedzieć jeśli posiadam Kase fiskalna / ewidencja sprzedaży?

Jeśli posiadasz w swojej firmie kasę fiskalną pamiętaj o poprawnym rejestrowaniu sprzedaży i wydawaniu paragonów. Jeśli klient prosi o fakturę obecnie możesz wystawić fakturę jeśli na paragonie został wpisany uprzednio NIP. Jeśli sprzedaż rejestrujesz w ewidencji sprzedaży (zeszyt, książka) wpisuj tam dzienne utargi. W celu sprawdzenia poprawności dokumentowania sprzedaży bezrachunkowej skontaktuj się z opiekunem.

20/ Po co mam opisywać faktury? Dlaczego na fakturze za paliwo mam wpisywać numer rejestracyjny?

Przy księgowaniu faktur za paliwo bardzo ważne jest dla nas aby wpisywać na niej numer rejestracyjny samochodu, którego dotyczy wówczas wiemy w jaki sposób możemy rozliczyć daną fakturę w kontekście podatku VAT i podatku dochodowego. Nie każdy samochód w firmie rozlicza się tak samo! Taka sama zasada ma znaczenie do innych kosztów. Opisuj dokładnie faktury, z których nie da się wprost wywnioskować czego w Twojej działalności mogą dotyczyć, w jakim celu został poniesiony dany wydatek, czy miał związek z przychodami, czy nie, czy jest to koszt podatkowy czy też nie. Opisywanie faktur ma również niebagatelne znaczenie wtedy kiedy np. Twoja firma prowadzi kilka inwestycji. Dokładny opis pozwala szczegółowo przyporządkować dany wydatek do danej inwestycji. Na koniec projektu chciałbyś przecież wiedzieć ile dokładnie na nim zarobiłeś. To tylko niektóre powody dlaczego wymagamy dokładnego opisywania faktur.

Dziękujemy.