Nowe rozwiązania w pakiecie SLIM VAT 2

Data publikacji: 24-03-2021

Pakiet SLIM VAT 2 ma wprowadzać kolejne uproszczenia dla podatników. Składa się z pięciu bloków, w których znajduje się 15  uproszczeń. Pięć głównych założeń, na których opiera się pakiet to: 
•    prostszy sposób fakturowania, 
•    łatwiejsze odliczanie VAT, 
•    VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa, 
•    VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami, 
•    poprawa płynności w MPP i ulga złe długi. 

Poniżej wskazujemy czego dotyczą założenia pakietu SLIM VAT 2 w krótki i zwięzły sposób.
1)    Rezygnacja z wymogu umieszczania w treści faktury korygującej następujących informacji: wyrazu „faktura korygująca” bądź „korekta”; przyczyny korekty; daty sprzedaży lub daty otrzymania zapłaty;
2)    Rezygnacja z wymogu umieszczania w treści faktury zaliczkowej informacji o cenie jednostkowej netto;
3)    Likwidacja wystawiania duplikatu faktury – w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu bądź zagubieniu nabywcy przekazuje się kolejny egzemplarz faktury;
4)    Wydłużenie czasu na wystawienie faktury przed dostawą towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki z 30 dni do 60 dni;
5)    Wydłużenie czasu na zgłoszenie samochodu służbowego na druku VAT-26 w celu pełnego odliczania podatku VAT z 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku do 25 dnia kolejnego miesiąca od tego, w którym ten wydatek poniesiono;
6)    Możliwość odliczenia VAT naliczonego „po terminie” nie tylko za pomocą dokonania korekty okresu, w którym powstało prawo do odliczenia, ale również w drodze korekty jednego z trzech następujących po sobie okresów rozliczeniowych;
7)    Zniesienie ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Obecnie możliwe jest wystawianie zbiorczych faktur korygujących tylko dla niektórych dostaw w danym okresie. Przedsiębiorca będzie mógł zastosować zbiorczą fakturę korygującą np. w sytuacji udzielenia rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług; 
8)    Uznanie za fakturę biletów autobusowych/kolejowych na odległość mniejszą niż 50km. Zostaje zniesione minimum 50km, które do tej pory uprawniało do potraktowaniu biletu za fakturę;
9)    Możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach. Podatnicy będą mieli również możliwość płacenia z rachunku VAT składek na rzecz KRUS;
10)    Przedłużenie terminu skorzystania z ulgi na złe długi z dwóch na trzy lata;
11)    Pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług poprzez rezygnację z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny;
12)    Możliwość rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów;
13)    Uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT - korekta powinna być ujęta w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty;
14)    Odpowiedzialność solidarna agencji celnych;
15)    Wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania VAT w przypadku dostawy nieruchomości w akcie notarialnym. Obecnie rezygnację ze zwolnienia należy udokumentować poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, zgodnego oświadczenia obu stron transakcji o wyborze opodatkowaniem VAT.

Ze wstępnych informacji wynika, że większość nowych uproszczeń mogłaby wejść w życie od 1 października 2021 r., a część z nich od 1 stycznia 2022 r. Ministerstwo Finansów pracuje również nad trzecią odsłoną pakietu SLIM VAT, której prezentacja planowana jest w drugiej połowie tego roku.
Zachęcamy do zapoznania się z proponowanym pakietem SLIM VAT 2, który dostępny jest pod linkiem https://www.gov.pl/web/kas/prekonsultacje-slim-vat-2-rozpoczete 

Kancelaria Wyrzykowscy
Milena Gołąb