DKIS musi wydać interpretację mimo, że przepis podatkowy odsyła do innych przepisów prawa - wyrok NSA z 14 maja 2021 r.

Data publikacji: 15-07-2021

Z sukcesem zakończyliśmy spór z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej o to czy, słusznie odmówił wydania podatkowej interpretacji indywidualnej.

Z dniem 1 sierpnia 2018 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 maja 2021 r. ostatecznie zostało rozstrzygnięte, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był zobowiązany do wydania interpretacji w całym zakresie przez nas przedstawionym. Dopiero teraz, po otrzymaniu przez DKIS akt z sądu, zostanie sporządzona interpretacja.

Skąd takie długie oczekiwanie na interpretację?  
Otóż, przedmiotem zadanego pytania był przepis, który w swoim brzmieniu odnosi się do innych przepisów prawa. W naszym konkretnym przypadku chodziło o przepis rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, który odnosi się do ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jego brzmieniem przez przychody wykonane zakładu budżetowego rozumie się przychody zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane temu zakładowi (…). Drogą interpretacji, chcieliśmy potwierdzić jakie przychody uzyskiwane przez zakład są przychodami wykonanymi w rozumieniu tego przepisu rozporządzenia. Prawidłowe zinterpretowanie i zastosowanie definicji przychodów wykonanych ma kluczowe znaczenie dla ustalenia zakresiu prawa do odliczenia podatku VAT. Wielkość ta ustalana jest w celu skalkulowania prewspółczynnika, liczonego według określonego wzoru, na podstawie którego zakład budżetowy ustala jaka część podatku naliczonego związana jest z działalnością gospodarczą, a w konsekwencji podlega odliczeniu.

Prewspółczynnik stosowany jest dla zakupów związanych z działalnością gospodarczą i inną niż gospodarcza (mieszaną). Jednostki samorządowe bardzo często dokonują nabycia takich towarów i usług z uwagi na specyfikę swojej działalności.

DKIS uznał, że ocena stanowiska wnioskodawcy, a w konsekwencji – wydanie interpretacji indywidualnej – są możliwe wówczas, gdy kwestia stanowiąca przedmiot jego wątpliwości jest regulowana przepisami prawa podatkowego. I z tym należy zgodzić się z Organem. Stanowi o tym Ordynacja Podatkowa. Przy czym, zdaniem Organu wydane rozstrzygnięcie byłoby nie tyle interpretacją indywidualną, co dokumentem o charakterze ogólnej instrukcji dotyczącym nie tyle kwestii interpretacji prawa podatkowego, co zagadnień z dziedziny księgowości i rachunkowości budżetowej, leżących poza obszarem kompetencyjnym organu podatkowego wydającego interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Tym bardziej, że sposoby sporządzania sprawozdań budżetowych i rodzaje środków, które są w nich ujmowane uregulowane są w innych przepisach niż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i rozporządzeń wydawanych na mocy delegacji ustawowych zawartych w ustawie. W ocenie DKIS musiałby on dokonać analizy przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, czyli przepisów, które nie dotyczą praw i obowiązków podatkowych wnioskodawcy, lecz określają rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań wykonywania planów finansowych m.in. zakładów budżetowych. Analiza tych przepisów wykraczałaby poza zakres mogący stanowić przedmiot interpretacji. W konsekwencji DKIS odmówił wydania interpretacji.

Co na to sądy administracyjne?
Zarówno wojewódzki jak i naczelny sąd administracyjny nie zgodzili się z organem. W ich ocenie nie zaistniały przesłanki mogące stanowić podstawę do odmowy wydania interpretacji.

Przytoczę najważniejsze, moim zdaniem, wypowiedzi NSA. Po pierwsze, jak wskazał Sąd, „jeżeli norma prawnopodatkowa jest zbudowana nie tylko z przepisów prawa podatkowego, ale także z regulacji prawnych innych dziedzin prawa, obowiązkiem organu interpretacyjnego jest odniesienie się do takich przepisów”. NSA podkreślił w swoim orzeczeniu, że niewątpliwie ustawa o finansach publicznych, czy też przepisy dotyczące rachunkowości nie stanowią wprost przepisów prawa podatkowego, tym niemniej, zdaniem tego Sądu, jeżeli przepisy takie mają znaczenie dla powstania zobowiązania podatkowego czy jego wysokości i jeśli wynika to z ustawy podatkowej, nie ma powodu dla uznania niedopuszczalnego zakresu interpretacji indywidualnej. Są zaznaczył również, że to nie wnioskodawca w swoim pytaniu odwołuje się do regulacji ustawy o finansach publicznych, ale sam ustawodawca w rozporządzeniu. Zdaniem NSA, „ilekroć ustawa podatkowa odsyła do przepisów np. prawa bankowego, budowlanego, kodeksu cywilnego itd., to stosowne przepisy ustaw podatkowych stanowią uzupełnienie lub wręcz wypełnienie normy podatkowej. Wówczas organ podatkowy ma obowiązek dokonywać wykładni tychże norm na tyle, na ile jest to niezbędne do stworzenia definicji lub pojęcia funkcjonującego na gruncie prawa podatkowego”. Zatem wnioskodawca mógł oczekiwać że organ zinterpretuje wskazane we wniosku przepisy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego.

Końcowo NSA uznał, że DKIS ma obowiązek udzielenia dla wnioskodawcy odpowiedzi na wszystkie pytania, albowiem mają one wszystkie kluczowe znaczenie dla prawidłowego ustalenia prewspółczynnika, a tym samym zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zadane pytania dotyczą zatem praw i obowiązków wnioskodawcy wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Stanowisko przedstawione przez NSA może posłużyć jako ważny argument w przypadkach, gdy DKIS odmawia wydania interpretacji indywidualnej. Niejednokrotnie zdarza się, że DKIS wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia stanu faktycznego poprzez udzielenie jednoznacznych odpowiedzi na postawione pytania, podczas gdy drogą interpretacji wnioskodawca zmierza do tego, by to właśnie DKIS wypowiedział się w danej kwestii. Brak udzielenia odpowiedzi Organowi wiąże się z odmową wydania interpretacji, które to rozstrzygnięcie możemy zaskarżyć poprzez złożenie zażalenia, a następnie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na naszym przykładzie widać jednak, że na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii, czy Organ słusznie odmówił w danej sprawie wydania interpretacji, w przypadku gdy trafi ona ostatecznie do NSA, czeka się blisko nawet 3 lata.

Sprawa o sygn. akt I FSK 302/20.


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy