Paragon z NIP czy faktura? A jeśli wskazany zostanie błędny NIP?

Data publikacji: 30-10-2020

Kiedy z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie weszły przepisy odnośnie wystawiania faktur z NIP do paragonów fiskalnych podatnicy mieli uzasadnione wątpliwości co do tego jak traktować paragony fiskalne do 450 zł.

W końcu doczekaliśmy się wyjaśnień, bowiem 16 października 2020 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe, w których paragony fiskalne uznane zostały za faktury uproszczone. Objaśnienia znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone

W objaśnieniach pojawiła się rekomendacja, iż „jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas nabywca powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur. Należy przy tym podkreślić, że co do zasady kasy rejestrujące służą do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ujmowanie na kasach rejestrujących sprzedaży na rzecz podatników jest dopuszczalne przepisami ustawy o VAT, stanowi to jednak pewien wyjątek od zasady”.

Należy wnioskować zatem, iż model wystawiania faktur do paragonów w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek bądź wątpliwości powinien wyglądać w ten sposób, że

  • nabywca informuje przed dokonaniem nabycia czy działa w charakterze podatnika czy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, a
  • sprzedawca wystawia dla tego nabywcy odpowiednio albo standardową fakturę albo paragon fiskalny.

Stosując się do objaśnień, w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, paragon ten stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie należy wystawiać zatem z tytułu tej sprzedaży kolejnej faktury. W takiej sytuacji sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej – jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami, tj. fakturą uproszczoną, czyli paragonem z NIP oraz fakturą standardową do tego paragonu wystawioną.

MF odniosło się również do ewentualnych pomyłek we wskazanym NIP. Niezamierzony błąd w numerze NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę, tj. m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze. Wówczas możliwe jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej bądź przez sprzedawcę faktury korygującej. Oczywista pomyłka nie może być natomiast utożsamiana z uzupełnieniem brakującego NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie NIP na NIP innego podatnika.

Martyna Archacka

Kancelaria Wyrzykowscy