Skorygowanie braku wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Data publikacji: 11-04-2022

W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przepisy dopuszczają dwie formy jej skorygowania – fakturą bądź notą korygującą. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku istnieje dowolność. W tym artykule omawiam kwestię naprawienia błędu w postaci braku zamieszczenia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.


Na początek przypomnę, że w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania. Wynika to z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że obowiązek zamieszczenia na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” ma miejsce gdy jednocześnie spełnione są następujące przesłanki:

  • kwota należności ogółem na fakturze przekracza 15 000 zł,
  • faktura dokumentuje sprzedaż z załącznika nr 15 do ustawy,
  • sprzedaż jest dokonywana na rzecz podatnika.

Brak zawarcia takiego oznaczenia w przypadku spełnienia powyższych przesłanek skutkuje tym, że faktura wystawiona jest wadliwie. Błąd ten nie ma jednak wpływu na wartości i może być skorygowany notą korygującą. Pamiętać należy, że nota korygująca, jako forma skorygowania faktury, została przewidziana wyłącznie dla nabywcy, a nie dla sprzedawcy. Sprzedawca może skorygować ten błąd (jeżeli nie zrobił tego nabywca) za pomocą faktury korygującej. Do not korygujących odnosi się art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego nabywca towarów i usług, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki może wystawić notę korygującą (z zastrzeżeniem, że nie każde pomyłki można skorygować notą). Wystawiona nota wymaga akceptacji wystawcy faktury. Przepisy nie precyzują jednak formy tej akceptacji, wobec czego obowiązuje w tym zakresie dowolność.


Tak więc, błąd polegający na braku zamieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” gdy wystąpił taki obowiązek może skorygować wystawca faktury wystawiając do niej fakturę korygującą. Może tego dokonać też nabywca wystawiając notę korygującą, która zostanie przez wystawcę zaakceptowana.
Powyższe stanowisko jest zgodne z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 marca 2021 r., 0112-KDIL1-2.4012.501.2020.2.AG, gdzie wskazano: „W świetle powyższego zasadne jest skorygowanie faktur wystawionych wadliwie, czyli bez wymaganego oznaczenia. Fakturę może też poprawić nabywca nota korygującą”


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy