Czy split payment jest obowiązkowy przy płatności na rachunek cesyjny banku?

Data publikacji: 22-09-2022

Zasadą jest, że podatnicy są zobowiązani do zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (UoVAT), udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł.

Żadne przepisy nie przewidują wyłączenia z powyższego obowiązku w przypadku gdy zapłata będzie dokonana na rachunek innego podmiotu niż sprzedawca, np. gdy zapłata nastąpi na rachunek cesyjny banku (tzw. rachunek gospodarki własnej). Jest natomiast zapis, który mówi o tym, że w przypadku gdy płatność zostanie dokonana z wykorzystaniem MPP na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze to podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony przez tego sprzedawcę podatek VAT. Innymi słowy, jeżeli bank otrzyma zapłatę na rachunek cesyjny z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności to w stosunku do banku ma zastosowanie solidarna odpowiedzialność za podatek VAT należny, do wykazania którego zobowiązany jest sprzedawca. 

Rachunki gospodarki własnej banków nie podlegają wykazaniu na białej liście podatników. Ich brak na białej liście nie oznacza jednak braku możliwości zastosowania MPP, ani braku takiego obowiązku. 

Prawo Bankowe zobowiązuje banki do prowadzenia rachunku VAT do rachunku gospodarki własnej, w tym rachunku cesyjnego. Oznacza to, że bank musi zapewnić możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności na rachunek cesyjny. Zgodnie z art. 62a ust. 1 Prawo Bankowe dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT. Natomiast zgodnie z ust. 11 tego artykułu powyższy obowiązek ma zastosowanie również do rachunku niebędącego rachunkiem rozliczeniowym, jeżeli bank prowadzi go w ramach gospodarki własnej. 

Jeżeli zatem dokonujemy zapłaty na rachunek cesyjny prowadzony przez bank, w związku z umową cesji wierzytelności zawartej między naszym kontrahentem a bankiem, jesteśmy zobligowani do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli zapłata jest dokonywana za nabyte towary lub usługi, udokumentowane fakturą i kwota należności ogółem z faktury przekracza 15 000 zł.

Przykład:

Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała fakturę dokumentującą usługi budowlane objęte załącznikiem nr 15. Kwota należności ogółem z faktury wynosi 100 000 zł. Wykonawca zawarł z bankiem umowę cesji wierzytelności i do faktury przekazanej JST załączył zawiadomienie o przelewie wierzytelności. W zawiadomieniu wskazano, żeby JST dokonała zapłaty na rachunek gospodarki własnej banku (inaczej rachunek cesyjny, rachunek techniczny).

W tej sytuacji JST jest zobowiązana do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dokonując zapłaty na rachunek cesyjny banku. Bank jest zobowiązany do prowadzenia rachunku VAT do podanego rachunku cesyjnego. 


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy