Spółka komandytowo-akcyjna rozwiązaniem na Polski Ład?

Data publikacji: 13-01-2022

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Musimy sięgnąć do art. 125 Kodeksu Spółek Handlowych, w którym to czytamy, że jest to spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Tak więc w spółce tej mamy do czynienia z akcjami. Istnieje wspólnik, który jest tzw. „dawcą kapitału”.

Warto wiedzieć i wziąć to pod uwagę, że obecnie mamy przepisy, które dematerializują akcje w postaci papierowej. W Polsce proces ten teoretycznie miał zakończyć się 1 marca 2021 r. Argumentami za przeprowadzeniem dematerializacji akcji w Polsce były między innymi kwestie bezpieczeństwa. Celem ma być zwiększenie kontroli nad obrotem akcjami szczególnie spółek niepublicznych. Ponadto skutkiem dematerializacji ma też być ograniczenie możliwości prania pieniędzy. Wszystkie spółki mają obowiązek umieszczania zapisów dotyczących akcji oraz posiadających je akcjonariuszy w specjalnym rejestrze w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). W obecnym stanie prawnym papiery wartościowe takie jak akcje muszą być przechowywane przez dom maklerski. W praktyce nie są to jakieś ogromne koszty, ale należy wziąć to pod uwagę. W związku z powyższym w mojej ocenie jest to dobry ruch.

Do brzegu. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi co najmniej 50 000,00 zł.

Firma (nazwa) powinna zawierać pełną nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowo-akcyjne. Uwaga jeśli komplementariuszem będzie spółka zoo to również nazwę pełną spółki zoo. Tutaj uwaga istnienie spółki zoo jako komplementariusza ma też pewne konsekwencje podatkowe i prawne – w razie chęci skorzystania z takiego rozwiązania lepiej dokładnie skonsultować to rozwiązanie. Ważne jest aby nie zamieszczać w nazwie spółki danych akcjonariusza, ponieważ wówczas będzie on odpowiadać za zobowiązania spółki tak jak komplementariusz. Normalnie akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Spółkę komandytowo-akcyjną reprezentuje komplementariusz. Akcjonariusz, może reprezentować spółkę jeśli posiada pełnomocnictwo. Spółka musi prowadzić pełną księgowość, która co do zasady jest nieco droższa niż prowadzenie kpir.

Co z zyskami?

Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki chyba, że statut spółki sanowi inaczej. Komplementariusz w takiej spółce dysponuje ogółem praw i obowiązków natomiast akcjonariusz posiada akcje, a więc otrzymuje dywidendę. Ma to bardzo duże znaczenie w planowaniu podatkowym.

Jak założyć?

Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której to można by było założyć SKA elektronicznie w systemie S24 udostępnionym przez Ministerstwo mimo, że taką opcje można tam wybrać. Warto status spółki i wszystkie zachodzące w niej zależności skonsultować dokładnie z prawnikiem, notariuszem i doradcą podatkowym. Dla przykładu w statucie spółki można zobowiązać akcjonariusz do realizacji wobec spółki określonych świadczeń.

Jak rozwiązać?

Spółka zostaje rozwiązana jeśli przewiduje tego status spółki, uchwała walnego zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu, ogłoszenie upadłości, śmierć, lub wystąpienie ze spółki jedynego komplementariusza lub inne przyczyny. Ważne! Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki.

Teraz podatki.

Spółka komandytowo-akcyjna nie jest osobową prawną ale mimo wszystko jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.. taki mamy klimat.

Musi więc płacić zaliczki na podatek dochodowy, składać roczne deklaracje, sprawozdania.

Jeśli spółka wypracuje zysk i ten zysk zechce wypłacić wspólnikom będzie to powodować zapłatę podatku dochodowego w taki sposób jakby otrzymali oni dywidendę. Tak więc mamy do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowaniem ale jak zobaczysz na przykładzie nie taki diabeł straszny jak go malują.

Spółka pod pewnymi warunkami może skorzystać z niższego 9% podatku CIT lub jeśli utraci ten status będzie musiała zapłacić 19% podatek CIT. Posiadanie prawa do niższej stawki CIT jest ogromnie istotne dlatego warto skonsultować ten aspekt jeśli wybierzesz opisywaną formę prawna dla swojego biznesu.

Jeden z przykładów. Aby skorzystać z 9% podatku CIT twoje przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro. To niestety nie jedyny z warunków. Aspektów na które należy zwrócić uwagę jest sporo więcej szczególnie przy przekształceniach.

Wypłata dywidendy będzie opodatkowana stawką 19% zarówno w podatku PIT jak i CIT. Więc jakie są tutaj korzyści? Otóż podatnik ma prawo do skorzystania z pewnych preferencji podatkowych i dokonać odpowiednich odliczeń od swojego podatku.

Komplementariusz odliczy podatek naliczony od wypłat z zysku kwoty podatku, który zapłaciła spółka od swoich dochodów w takiej wysokości, w jakiej zapłacony przez spółkę podatek obniżył wypłacony dla niego zysk ze spółki na podstawie art. 30a ust. 6a ustawy o PIT.

Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna będąca podatnikiem CIT wówczas pod pewnymi warunkami będzie ona mogła skorzystać również z preferencji podatkowej tzw. zwolnienie dywidendowe. Dzięki temu otrzymana dywidenda będzie zwolniona z opodatkowania.

Pewnie przydał by się przykład?

W spółce komandytowo-akcyjnej Pani Basia ma 80% udziałów, Pan Bogdan ojciec Pani Basi zasilił kapitałowo przedsiębiorstwo i jako akcjonariusz posiada 20% udziałów. W 2022 r. firma wypracowała 100 000,00 zł zysku. Pani Basia i Pan Bogdan chcieliby w całości te pieniądze skonsumować na swoje życie.

Zakładając, że spółka będzie mogła skorzystać z 9% CIT opodatkowanie przyjmie następujący kształt.

100 000,00 zł * 9% CIT = 9 000,00 zł. – tyle zapłaci spółka podatku CIT

Teraz dalej jak będą opodatkowani wspólnicy tejże spółki.

80% x (100 000,00 zł – 9 000,00 zł) = 72 800,00 zł dywidenda komplementariusza (Pani Basi)

PIT: 19% x 72 800,00 zł = 13 832,00 zł

Odliczenie: 9 000,00 zł cit spółki odliczamy 80% = 7 200,00 zł

PIT do zapłaty: 13 832,00 zł – 7 200,00 zł = 6 632,00 zł podatku do zapłaty Pani Basi

Rozliczenie akcjonariusza Pana Bogdana, kształtować się będzie w następujący sposób:

20% x (100 000,00 zł – 9 000,00 zł) = 18 200,00 zł dywidenda

PIT 19% = 18 200,00 zł * 19% = 3 458,00 zł podatku do zapłaty Pana Bogdana

Efektywne opodatkowanie Basi 6 632,00 zł PIT + 7200 zł proporcjonalny CIT zapłacony przez spółkę = 13 832 -> 13 832 : 80 000 zł (zysk przypadający na Basie) = 17,30% efektywna stopa podatkowa

Na koniec smaczek.

Osoba fizyczna, która jest wspólnikiem SKA nie podlega pod ZUS społeczne ani zdrowotne! W praktyce, biznesowo jeśli zus rocznie kosztuje Cię kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie to już na tym zaoszczędzisz na koszty pełnej księgowości.

 

Co to jest „strategie obronna” tzw. Defense file i dlaczego jest to istotne?

W mojej ocenie nie wszystko jest takie cudowne. Zawsze każdą strategie, planowanie podatkowe trzeba dogłębnie przeanalizować patrząc na wiele aspektów. Przy podejmowaniu każdej decyzji związanej z podatkami powinna nam towarzyszyć tzw. dokumentacja defense file. Słownictwo nieco powiązane z klauzulą GAAR, unikaniem opodatkowania. Tym słowem określa się decyzje, która podejmujesz jako właściciel firmy, prezes zarządu spółki, która uzasadniają podjęcie pewnych decyzji w Twojej firmie.

Jakie to mogą być decyzje? A no np. dotyczące przekształceń formy prawnej, zmiany struktury, zmiany statutu, umowy spółki, proporcji udziałów, warunków handlowych, pożyczek i ich oprocentowania, warunków dostaw pomiędzy podmiotami powiązanymi wiele, wiele rzeczy.

Jak to wygląda w praktyce w wielu firmach. Najpierw działamy, robimy, potem myślimy… no niestety tak to nie zadziała. Przedsiębiorcy zapominają, że US może ich kontrolować 5 lat wstecz, a wtedy przypomnienie sobie dlaczego kilka lat temu podjąłem taką a nie inną decyzje może być trudne. I teraz uwaga… raczej ciężko odpowiedzieć -> zrobiłem tak tylko dlatego, że miałem niższe podatki…. Obawiam się, ze w przyszłości przepis, który znajdzie się niżej może zacząć być mocno wykorzystywany przez organy podatkowe. Mowa tutaj o art. 119a ordynacji podatkowej.

§ 1. Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

§  2. W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.

§  3. Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania nie byłby sztuczny. Czynność odpowiednia może polegać także na zaniechaniu działania.

 

Podsumowując. Każdy może wyjść na ring i stoczyć walkę w zawodowym boskie. Pytanie tylko czy wyjdzie do niej przygotowany, z trenerem w narożniku i odpowiednią strategią biorąc pod uwagę jego kondycje fizyczną,  psychiczną i zasoby. Jak widzisz temat spółki komandytowo-akcyjnej jest bardzo obszerny i nie sposób jest omówić wszystkich aspetków. Jeśli ten artykuł był dla Ciebie wartościowy udostępnij, polub, daj komentarz.

 

Adam Wyrzykowski

Doradca podatkowy