Sprzedaż zwolniona a sprzedaż niepodlegająca VAT - na czym polega różnica?

Data publikacji: 08-08-2023

Szczególnie w przypadku Samorządów spotykamy się ze sprzedażą dokonywaną poza ustawą o VAT. Sprzedażą, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czyli nie jest ani opodatkowana właściwą stawką ani zwolniona od tego podatku. Na czym polega różnica pomiędzy sprzedażą niepodlegającą VAT a sprzedażą zwolnioną od tego podatku? Omawiamy to na przykładzie wydanej na początku 2023 r. interpretacji indywidualnej dla jednego z Powiatów.

Jak już zaznaczyłam na wstępie sprzedaż niepodlegająca VAT to zupełnie coś innego niż sprzedaż zwolniona od podatku VAT. W obu tych przypadkach skutek dla podatnika będzie taki sam, czyli podatnik nie odprowadzi do urzędu skarbowego podatku należnego z tej transakcji – jednak są to zupełnie różne transakcje. 

W przypadku sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu VAT nie powinna zostać wystawiona faktura dokumentująca taką transakcję (faktury wystawia się wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), sprzedaż ta nie powinna także znaleźć się w składanej deklaracji VAT (JPK_V7). Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu nie podlega regulacjom ustawy o VAT.

W przypadku sprzedaży zwolnionej od podatku VAT transakcję tę należy ująć w deklaracji VAT (JPK_V7) w poz. 10 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku). Wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną nie jest obowiązkowe (art. 106b ust. 2 ustawy o VAT), ale możliwe. Sprzedaż zwolnioną można wykazać w deklaracji VAT za pomocą wystawionej faktury bądź dokumentu wewnętrznego (lub raportu fiskalnego, gdy dokumentowana jest kasą fiskalną). Sprzedaż zwolniona wpływa na ustalenie wysokości współczynnika sprzedaży (oraz prewspółczynnika, stanowi obrót podatnika), w przypadku, gdy podatnik realizuje zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną od podatku. Sprzedaż zwolniona podlega regulacjom ustawy o VAT (tak samo jak podlega tej ustawie sprzedaż opodatkowana).

Zdarza się, że podatnicy zamiennie używają pojęć sprzedaż niepodlegająca i sprzedaż zwolniona – niezasadnie. Na fakt ten zwrócił uwagę DKIS w wydanej interpretacji indywidualnej: „W tym miejscu wyjaśnić należy, iż w przedstawionym we wniosku własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, używacie Państwo pojęcia „będzie stanowiło czynność zwolnioną”. Tut. Organ pragnie zaznaczyć, iż pomimo podobnego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług – pojęcia „nie podlega opodatkowaniu” i „zwolnione od podatku” nie są tożsame, a w rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której nieodpłatne przekazanie w formie darowizny jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT”. W interpretacji tej DKIS za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT uznał nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości. Podatnik natomiast uznał ją za zwolnioną od podatku – dlatego też organ uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Sprzedażą zwolnioną mógłby być na przykład najem lokalu mieszkalnego na cel mieszkaniowy.
Interpretacja indywidualna DKIS z 25.01.2023 r.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy