Stanowisko TSUE w sprawie stawki VAT dla remontu wind – wyrok z 5.05.2022 r.

Data publikacji: 12-05-2022

Ostatnio TSUE odpowiedział na pytania prejudycjalne w sprawie spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji wind, w tym towarowych i chodników ruchomych oraz świadczącej usługi naprawy i konserwacji wind.
Zagadnienie rozpatrywane przez TSUE dotyczyło możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT.


Spóła stosowała obniżoną stawkę VAT do świadczonych usług przebudowy i naprawy wind, natomiast wbudowywane w ramach świadczenia tych usług materiały fakturowała według stawki podstawowej VAT. Organ podatkowy uznał, że spółka nieprawidłowo stosowała obniżoną stawkę VAT. Sąd rozpatrujący sprawę, tj. Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (sąd administracyjny i podatkowy w Porto, Portugalia) stanął po stronie spółki. Zdaniem sądu windy stanowią część składową budynków, w których są one zainstalowane, w związku z czym stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do usług naprawy i konserwacji takich wind nie jest wykluczone, pod warunkiem że usługi te świadczone są w ramach umowy o dzieło i że stawka ta jest stosowana wyłącznie do robocizny. W myśl portugalskiego przepisu (który podobnie jak polski jest implementacją przepisu unijnego) obniżona stawka VAT ma zastosowanie do niektórych dzieł dotyczących nieruchomości do użytku mieszkalnego, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część świadczonej usługi. Zdaniem tut. organu podatkowego obniżona stawka VAT nie ma zastosowania do usług naprawy i konserwacji wyposażenia będącego częścią składową budynków. Sąd odsyłający skierował pytanie do TSUE, czy obniżona stawka VAT obejmuje naprawę i serwis wind w budynkach mieszkalnych.


Zdaniem TSUE, w przypadku budynku mieszkalnego składającego się z kilku lub wielu mieszkań obiekty współdzielone, takie jak windy są z reguły istotne dla korzystania z indywidualnych mieszkań, a wręcz do tego niezbędne. Z tego względu windy stanowiące część składową wyposażonych w nie budynków zaliczają się do budynków mieszkalnych.
TSUE doszedł do wniosku, że preferencyjna stawka w myśl unijnej dyrektywy VAT obejmuje usługi naprawy i remontu wind w budynkach mieszkalnych, z wyłączeniem usług konserwacji takich wind. Usługi remontu i naprawy charakteryzują się w szczególności sporadycznością, w związku z czym nie można uznać, że zwykłe usługi konserwacyjne świadczone w sposób regularny i ciągły wchodzą w zakres pkt 2 załącznika IV do dyrektywy VAT. Ze względu na to, iż usługi remontów i napraw świadczone w budynkach wykorzystywanych do celów innych niż mieszkaniowe muszą nadal podlegać podstawowej stawce VAT – należy dokonać proporcjonalnego podziału w przypadku usług remontów i napraw dotyczących obiektów współdzielonych w budynkach do użytku mieszanego, które obejmują części przeznaczone na zamieszkiwanie prywatne i części przeznaczone do innych celów, takich jak cele handlowe.


Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy