Jaką stawkę VAT należy zastosować dla kosztów transportu z jednoczesną sprzedażą towaru?

Data publikacji: 01-12-2022

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 18 listopada 2022 roku interpretację indywidualną w zakresie doliczenia kosztów wysyłki do ceny sprzedawanego towaru, opodatkowanego preferencyjną stawką podatku VAT.*


Czego dotyczy interpretacja?
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż używanych książek za pośrednictwem platformy internetowej. Przedsiębiorca korzysta z firm kurierskich, za pośrednictwem których dostarcza książki pod wskazany adres albo paczkomatu. Koszt przesyłki ponosi kupujący, przy czym to przedsiębiorca zawiera umowę z kurierem i otrzymuje od niego fakturę. Usługa kurierska jest opodatkowana stawką 23%, zaś przedsiębiorca dokonuje sprzedaży książek według stawki 5%.
Przedsiębiorca skierował pytanie do organu podatkowego, czy koszty wysyłki (transportu) książek do klienta powinny zwiększać podstawę opodatkowania dostawy książek podatkiem od towarów i usług. Udzielenie odpowiedzi twierdzącej oznaczałoby, że koszty transportu należy doliczyć do ceny książki, a w konsekwencji objąć stawką VAT 5% wartość książki i wartość kosztów transportu.


Jakie stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przywołał w tym zakresie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Z przepisów tych wynika, że podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę, którą sprzedawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dokonanej sprzedaży. Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem podatku VAT) a także koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez sprzedawcę od nabywcy.
Co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną czynność, czynność ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia czynności nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną czynność kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej czynności wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu czynności kompleksowej. Co istotne, aby móc wskazać, że dana czynność jest czynnością złożoną powinna się ona składać z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na czynność złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast czynność należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu sama w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania czynności zasadniczej. Pojedyncza czynność traktowana jest zatem jak element czynności kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia czynności pomocniczej jest zdeterminowany przez czynność główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez czynności pomocniczej czynności głównej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził stanowisko, zgodnie z którym koszty transportu doliczone do sprzedaży towaru, nie stanowią wynagrodzenia z tytułu wykonania samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności jaką jest sprzedaż towaru. W tym przypadku, koszty transportu są kosztami związanymi ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtują kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. W konsekwencji, koszty transportu ponoszone w związku ze sprzedażą ww. towarów stanowią element świadczenia pomocniczego, a zatem zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów (świadczenia głównego). Istotą przedmiotowej transakcji jest sprzedaż książki, natomiast aby skutecznie zrealizować sprzedaż książki należy ten towar dostarczyć do odbiorcy.
Końcowo organ podatkowy wskazał, że podstawa opodatkowania dostawy książek powinna być zwiększona o koszty wysyłki oraz wskazana na dowodzie zakupu jako jedna pozycja, zawierająca oba świadczenia.


Komentarz
Podkreślić można, że w sprawie rozpatrywanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej chodziło o objęcie jednolitą, preferencyjną stawką podatku VAT (5%) dostawy książki i kosztów usługi kurierskiej, gdzie usługa kurierska jest opodatkowana stawką 23%. W tym miejscu można również wskazać, że usługi pocztowe świadczone przez operatora Poczta Polska są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku przedsiębiorcy otrzymują od Poczty Polskiej (jeżeli zgłoszą takie żądanie) fakturę na sprzedaż zwolnioną od podatku. Jeżeli towar zakupiony za pośrednictwem platformy internetowej ma być dostarczony do nabywcy w ramach usług pocztowych zwolnionych od podatku, to przedsiębiorca nie może obciążyć nabywcy kosztami transportu bez doliczania podatku VAT. Koszty transportu dokonanego przez Pocztę Polską należy doliczyć do ceny sprzedawanego towaru i objąć stawką VAT właściwą dla tego towaru.


*interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 listopada 2022 roku, 0114-KDIP1-3.4012.486.2022.1.KP


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy