Data publikacji: 21-04-2020

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie takie przewidziane zostało w Tarczy 1.0, ale w Tarczy 2.0 są pewne modyfikacje:

 • powiększenie kręgu odbiorców zwolnienia, teraz mogą to być płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (nie wliczając pracowników młodocianych) – zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty składek, w terminach:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.;
 • składka za marzec została zapłacona – co ze zwolnieniem? Jak najbardziej możliwe – nawet jeśli ktoś zapłacił składkę ZUS za marzec, to również może złożyć wniosek o zwolnienie – w przypadki jej akceptacji, dostanie zwrot;
 • zwolnienie także dla przedsiębiorców-płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych w terminach:
  • przed 1.02.2020 r. i na dzień 29.02.2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.;
 • samozatrudnieni mogą ubiegać się o zwolnienie, jeśli rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej był to 1 luty 2020 r.) – oczywiście należy pamiętać nadal o kryterium dochodowym 15 681 zł.

Odstąpienie od odsetek ZUS

Nowa możliwość odstąpienia przez ZUS, na wniosek dłużnika, od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek po 31 grudnia 2019 r. – należy wykazać negatywne względy gospodarcze w związku z wystąpieniem COVID-19.

Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne BHP mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nie dotyczy to jednak:

 • pracowników zatrudnionych na stanowisku robotniczym;
 • pracowników zatrudnionych na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
 • pracowników przenoszonych na stanowisko, o którym mowa powyżej;
 • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Jeżeli chodzi o szkolenia okresowe, dla których terminy przypadają w czasie stanu zagrożenia epidemicznegu/stanu epidemii lub w okresie 30 dni od odwołania tych stanów, to terminy zostają wydłużone do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii.

Świadczenia postojowe

Jakie zaszły najważniejsze zmiany?

 • 3-krotne świadczenie (pierwotnie jednorazowa możliwość). Jednak, aby otrzymać kolejne świadczenie należy w oświadczeniu wskazać, że sytuacja finansowa nie poprawiła się;
 • brak limitu przychodu dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - dot. wniosków składanych od 1 kwietnia 2020 r.;
 • przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przed 1 kwietnia - dot. wniosków składanych od 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczki dla przedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy mają możliwość otrzymania pożyczki z Funduszu Pracy, nawet jeśli nie zatrudniają pracowników. Pożyczka taka może zostać umorzona, jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Aby ubiegać się o pożyczkę, należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Co ważne dla celów księgowych - umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu rozpoznawanego na potrzeby podatków CIT i PIT.

Modyfikacja umów kredytowych

Istnieje możliwość renegocjacji umów kredytowych – zmiany pewnych zapisów czy terminów spłaty kredytu. Dotyczy kredytobiorców, którym udzielono kredytu przed 8 marca 2020 r.

Inne wsparcie finansowe:

 • z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: dla przedsiębiorców, głównie prowadzących pełną księgowość, m.in. pożyczki, gwarancje, poręczenia, leasingi; więcej informacji: https://www.arp-tarcza.pl/;
 • z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.: dla przedsiębiorców; więcej informacji https://pfr.pl/tarcza.html.

Dagmara Jabłońska

Kancelaria Wyrzykowscy