Data publikacji: 22-04-2020

Dzisiaj ciąg dalszy opracowania tzw. „tarczy antykryzysowej” 2.0. – specjalnie dla cudzoziemców i nas wszystkich, gdyż zmiany dotyczą chociażby przesyłek pocztowych lub dokumentów związanych z prowadzeniem pojazdów.

Cudzoziemcy

 • przedłużenie prawa do legalnego pobytu na terytorium RP do 30 dnia od dnia odwołania stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie:
  • wizy Schengen,
  • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
  • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, tzw. ruchu bezwizowego,
  • wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie UE, niebędące państwem obszaru Schengen, jeśli zgodnie z przepisami prawa UE uprawnia ona do pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy przebywający na terenie RP na podstawie ww. dokumentów są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową;
 • dotyczy cudzoziemców przebywających na terytorium RP od 13 marca 2020 r.;
 • Karta Polaka:
  • jeśli ostatni dzień ważności Karty przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, okres ważności Karty ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tych stanów;
  • jeśli termin na złożenie wniosku o przedłużenie Karty upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tych stanów.

Zmiany w codziennym życiu

Przesyłki sądowe

Poczta Polska S.A. w okresie stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie zwracała nadawcy przesyłki pocztowej, której w okresie trwania tych stanów nie mogła doręczyć adresatowi. W okresie trwania tych stanów oraz 14 dni od dnia ich odwołania Poczta Polska S.A. wyda przesyłkę adresatowi. Nie dotyczy to jednak przesyłek wysyłanych do oraz przez:

 • sądy,
 • trybunały,
 • prokuratury,
 • organy ścigania,
 • komorników.

Dla przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nieodebranych przez adresata, pomimo upływu terminu określonego w awizo przypadającego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii, nie będzie domniemania doręczenia w terminie określonym w awizo i przed upływem 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego. Nie dotyczy to następujących pism:

 • nadanych do oraz przez: sądy, trybunały, prokuraturę, organy ścigania i komorników,
 • sprzeciwu przeciwko wpisowi domeny służącej do oferowania gier hazardowych do rejestru,
 • w sprawach, przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,
 • pism w sprawach kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, o ile te kontrole lub postępowania wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Prawo jazdy

Jeśli ważność prawa jazdy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu zagrożenia epidemii, to ważność ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.

Badanie techniczne pojazdu

Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego/stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Nieobecność w sądzie

W okresie trwania stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego usprawiedliwienie nieobecności przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego.

Dagmara Jabłońska

Kancelaria Wyrzykowscy