Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż

Data publikacji: 21-12-2020

Tarcza 6.0 – jakie wsparcie możesz otrzymać?

W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia.

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania składek oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wybranych branż.

Dodatkowe świadczenie postojowe:

 • Komu przysługuje świadczenie? Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:
  • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
  • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.
 • Od kiedy? Wnioski można składać od 16 grudnia 2020 r.
 • Jak złożyć wniosek? przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 • Jakie warunki należy spełnić? Przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.
 • Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • Komu przysługuje świadczenie? Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które skorzystały ze świadczenia postojowego.
 • Od kiedy? Wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r.
 • Jak złożyć wniosek? przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 • Jakie warunki należy spełnić? Przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.:

 • Komu przysługuje świadczenie? Płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:
  • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
  • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.
 • Od kiedy? Wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r.
 • Jak złożyć wniosek? przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.:

 • Komu przysługuje świadczenie? Płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:
  • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.,
  • na dzień 30 września 2020 roku prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
  • przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
  • złożą deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku).
 • Od kiedy? Wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.
 • Jak złożyć wniosek? przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych:

 • Komu przysługuje świadczenie? Osobom, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług). Mogą one złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021.
 • Od kiedy? Wnioski można składać od 1 stycznia 2021 r.
 • Jak złożyć wniosek? przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 • Jakie warunki należy spełnić? Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki:
  • umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
  • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
  • zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne:

 • Komu przysługuje świadczenie? Osobom:
  • które uzyskują przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0,
  • które nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
  • których przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego..
 • Od kiedy? Wnioski można składać od 15 stycznia 2021 r.
 • Jak złożyć wniosek? przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż:

 • Komu przysługuje świadczenie? Przedsiębiorcom,
  • którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
 • Od kiedy? Wnioski można składać od 19 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
 • Jak złożyć wniosek? Wnioski można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Wnioski mogą być składane tylko w formie elektronicznej do WUP za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl
 • Czy trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki? Przedsiębiorca:
  • do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo regulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności
  • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości
  • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
 • Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Nina Kowalik

Kancelaria Wyrzykowscy