Data publikacji: 02-04-2020

"Tarcza antykryzysowa" obejmuje również pracodawców, poruszając kwestie dopłat do wynagrodzeń pracowników czy badań lekarskich.

Z czego można skorzystać?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne

 • Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z koronawirusem i którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 • Kiedy występuje spadek?
 • nie mniej niż o 15%, liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego
 • nie mniej niż o 25%, liczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego
 • Jakie są możliwe wysokości dofinansowania?
 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
 • Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie je złożyć?

Formularze są w trakcie opracowywania przez Powiatowe Urzędu Pracy, w których trzeba będzie złożyć komplet dokumentów. Warto na bieżąco obserwować ich strony internetowe.

3-miesięczne dofinansowanie do pensji pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego/obniżonego wymiaru czasu pracy

 • Jakich przedsiębiorców dotyczy?
 • prowadzących działalność gospodarczą co najmniej rok
 • u których wystąpił spadek (opisany powyżej)
 • niezalegających w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia)
 • wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Uwaga! Nie dotyczy pracowników, których wynagrodzenia uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, były wyższe niż 11 054 zł.

 • Jakie są możliwe wysokości dofinansowania?
 • w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
 • w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie je złożyć?
 • kopię porozumienia pracodawcy i pracowników,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń,
 • umowę z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia (jeżeli przedsiębiorca taką zawarł),
 • oświadczenia o:
  • posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
  • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
  • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  • niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP,
  • liczbie pracowników,
  • numerze rachunku bankowego,
  • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
  • obowiązującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
  • nieosiągnięciu przez pracowników uprawnionych do świadczeń kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne.

Komplet dokumentów należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy (w formie papierowej bądź elektronicznej przez praca.gov.pl).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

 • Kto może skorzystać?

Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 • Jakie są warunki pożyczki?

Pożyczka możliwa jest do kwoty 5 000 zł na maksymalny okres 12 miesiecy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki nastąpi po 3-miesięcznym okresie karencji. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 • Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie je złożyć?
 • formularz wniosku o pożyczkę (dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy)
 • kopia pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)

Dokumenty należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

A jak z badaniami lekarskimi?

Obowiązek przeprowadzania badań okresowych dla pracowników został zawieszony na czas trwania stanu epidemii, który obowiązuje od 20 marca do odwołania. Nie oznacza to jednak, że badań takich wcale nie trzeba będzie wykonać! Po odwołaniu stanu zagrożenia należy je przeprowadzić niezwłocznie, lecz nie później niż 60 dni od odwołania.

Badania wstępne lub kontrolne mogą zostać przeprowadzone także przez innego lekarza niż zazwyczaj, lecz badanie takie ważne będzie przez 30 dni od odwołania stanu epidemii.

Natomiast obecne orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują nadal ważność, ale nie dłużej niż przez 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Dagmara Jabłońska & Nina Kowalik