Data publikacji: 03-04-2020

Dzisiaj ostatnia część opracowania specustawy antykryzysowej. Jakie zatem korzyści przysługują samozatrudnionym/zleceniobiorcom i cudzoziemcom w związku z "tarczą antykryzysową"?

Z czego można skorzystać?

Świadczenie postojowe

Dla kogo?

 • Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło),
 • Dla prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, mających przestój w następstwie koronawirusa.

Co można uzyskać?

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł dla:

 • przedsiębiorców, którzy:
  • nie zawiesili działalności oraz jeżeli przychód z prowadzenia działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 15 681 zł,
   • zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 15 681 zł.

Uwaga! Nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej i zwolnionych z opłacania VAT.

 • osób wykonujących umowy cywilnoprawne, jeśli suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł dla:

 • przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnieni z opłacania podatku VAT.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Wniosek RSP-D o świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS. Więcej szczegółów i treść wniosku:

Na co mogą liczyć cudzoziemcy – przedłużenie terminów?

 • zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemcy zobowiązani do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, dla którego termin wypada w okresie stanu epidemii, mogą złożyć taki wniosek w ciągu 30 dni od dnia odwołania tego stanu. Ponadto, pobyt na terytorium RP uważany jest za legalny, o ile we wskazanym wyżej terminie zostanie złożony wniosek.

 • wizy krajowe

Cudzoziemcom, których ostatni dzień wiz krajowych przypada na okres obowiązywania stanu epidemii, okres pobytu oraz okres ważności wizy ulega przedłużeniu o 30 dni od odwołania tego stanu. W celu przedłużenia okresu nie trzeba ubiegać się o naklejkę wizową.

 • karta pobytu

Dla cudzoziemców, dla których ostatni dzień ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu epidemii, zostaje przedłużony okres ważności zezwolenia o 30 dni od odwołania tego stanu. Nie trzeba wymieniać ani ubiegać się o kartę pobytu.

 • zezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę, decyzje o przedłużeniu zezwolenia na pracę/pracę sezonową, których okres ważności przypada na stan epidemii, zostają przedłużone o 30 dni od odwołania stanu.

Dagmara Jabłońska