Data publikacji: 01-04-2020

31 marca 2020 r. Sejm zakończył prace nad zmianami do specustawy antykryzysowej, która obowiązuje już od 1 kwietnia!

Co “tarcza antykryzysowa” oznacza dla przedsiębiorców?

Możesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych

 • Kiedy przysługuje?
  • Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub firmę, w której zatrudniasz maksymalnie 9 osób, możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Od 1 marca do 31 maja nie będziesz musiał więc opłacać składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. Wystarczy, że złożysz wniosek online.
 • Kto może skorzystać ze zwolnienia?
  • osoba: wykonująca działalność pozarolniczą, wykonująca umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, która opłaca składki (przed 1 lutego 2020 r.) na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • płatnik składek przed 1.02.2020 r., który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • osoba duchowna.
 • Co przygotować, aby skorzystać ze zwolnienia?
  • deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za marzec, kwiecień i maj 2020 r. maksymalnie do dnia 30 czerwca 2020 r., o ile płatnik nie jest zwolniony z obowiązku ich składania.
 • Gdzie złożyć wniosek?
  • W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych: drogą elektroniczną: przez PUE ZUS lub przez www.gov.pl, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS (wniosek wrzuć do skrzynki na dokumenty, nie musisz kontaktować z się pracownikiem placówki).
  • Aby na 3 miesiące uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, złóż wniosek RDZ.

Więcej informacji na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Zeznanie podatkowe za 2019 r. możesz złożyć później

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochody (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego możliwe jest nie do końca kwietnia, a do 31 maja 2020 r.

Możesz obniżyć dochód/przychód uzyskany w 2019 roku

Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

Jednorazowo będziesz mógł obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł.

Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 • Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:
  • z powodu COVID-19 poniosłeś w 2020 r. straty z działalności gospodarczej;
  • uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku;
  • prowadziłeś działalność w roku poprzednim i złożyłeś roczne zeznanie podatkowe.
 • Kto może skorzystać?
  • Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca itd.).
 • Jakie dokumenty przygotować?
  • Korektę zeznania podatkowego PIT złożonego za rok 2019.
 • Gdzie złożyć dokumenty?
  • We właściwym urzędzie skarbowym.

Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku

Nie zostaną Ci naliczone opłaty prolongacyjne w przypadku złożenia wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty podatków bądź też umorzenie zaległości podatkowej stanowiącej dochód budżetu państwa.

 • Kto może skorzystać?
  • Płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
 • Jakie dokumenty trzeba przygotować?
  • wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • pełnomocnictwo szczególne PPS-1, jeżeli nie zostało ustanowione pełnomocnictwo ogólne PPO-1,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego należy uiścić opłatę skarbową – w wysokości 17 zł - nie płaci się opłaty skarbowej, gdy pełnomocnikiem są mąż, żona, wstępni, zstępni: w przypadku ustanowienia pełnomocnika ogólnego PPO-1 opłaty skarbowej nie ma).
 • Gdzie złożyć dokumenty?
  • Do organu podatkowego, który na podstawie odrębnych przepisów jest właściwy do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu danego podatku (np. w przypadku PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).
 • Do kiedy złożyć dokumenty?
  • Wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Przekazane darowizny odliczysz od dochodu

Od podstawy obliczenia podatku można odliczyć darowizny przekazane od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na rzecz:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisaną do wykazu wskazanego w art. 7 tzw. ustawy o COVID-19,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania działań ustawowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Możliwa wartość odliczenia:

 • do 30 kwietnia 2020 r. - 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. - 150% wartości darowizny,
 • od 1 czerwca do 30 września 2020 r. - 100% wartości darowizny.

 • Jak sprawdzić czy możesz skorzystać ć z odliczenia?
  • Wysokość wydatków ustala się na podstawie:
   • dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej;
   • dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Nie możesz uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie ci przysługiwać, w sytuacji, gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

 • Jakie dokumenty przygotować?
  • Zeznanie PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28,
  • Dowody wpłaty na rachunek (darowizna pieniężna) lub dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny,
  • Oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (darowizna inna niż pieniężna).
 • Gdzie złożyć dokumenty?
  • Zeznanie składasz do właściwego urzędu skarbowego w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej – przy wykorzystaniu usługi e-Deklaracje lub Twój e-PIT.

Dagmara Jabłońska & Nina Kowalik