Data publikacji: 09-04-2020

Sporządzona i uchwalona na okoliczność walki z wirusem SARS-CoV-2 ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „tarcza antykryzysowa” przewiduje szereg ulg dla przedsiębiorców oraz przekłada w czasie ważne terminy składania zeznań podatkowych za rok 2019.

Ustawa odnosi się również do terminów rozliczeń podatku dochodowego (PIT). Przepis art. 15 zzj ww. ustawy stanowi, że „złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie (do 30 kwietnia 2020 r.), nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.” Oznacza to, że podatnik, który złoży swoją deklarację PIT między 1 a 31 maja zostanie z urzędu „usprawiedliwiona” – tak jakby podatnik złożył czynny żal - za przekroczenie ustawowego terminu rocznego rozliczenia PIT (30 kwietnia) i w związku z tym nie poniesie konsekwencji w postaci grzywny nałożonej zgodnie z przepisami kodeksu karno-skarbowego. Co ważne przepis specustawy nie przesuwa terminów rozliczenia i zapłaty podatku dochodowego. Należy pamiętać, że za nieterminową płatność zobowiązań podatkowych podatnikowi naliczane są odsetki od zaległości podatkowych za każdy dzień zwłoki. Na ten moment podatek dochodowy od osób fizycznych zapłacony po 30 kwietnia powinien zostać powiększony przez podatnika o należne odsetki. Jednakże zgodnie z art. 15za ust. 2 tarczy Minister Finansów w drodze rozporządzenia może odstąpić od poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Podatnikom na ten moment pozostaje zatem oczekiwać na takie rozporządzenie bądź dokonać wpłaty podatku do 30 kwietnia.

Warto również zauważyć, że od zeszłego roku funkcjonuje na stronie Ministerstwa Finansów platforma Twój e-PIT, która przedstawia rozliczenie roczne PIT wykonane przez Urząd Skarbowy. Jeżeli podatnik nie naniesie zmian na dostępnym na platformie formularzu, ani nie złoży samodzielnie zeznania podatkowego w innej formie niż za pośrednictwem portalu Twój e-PIT, to wygenerowana tam deklaracja zostanie z dniem 30 kwietnia automatycznie przyjęta jako roczne zeznanie podatkowe. Każda składana zatem przez podatnika w późniejszym terminie deklaracja będzie jego korektą.

Milena Załęska

Kancelaria Wyrzykowscy