Ulga IP Box – czy może dotyczyć też Ciebie?

Data publikacji: 01-03-2021

Ulga IP Box – czy może dotyczyć też Ciebie?
O uldze IP Box mówi się ostatnio coraz częściej. Nie ma się co dziwić – w końcu ulga ta może objąć wielu przedsiębiorców, choć o tym nie wiedzą. Zdecydowanie warto zainteresować się tym tematem – zastosowanie ulgi pozwoli na opodatkowanie dochodów z kwalifikowalnych praw własności intelektualnej podatkiem dochodowym w wysokości jedynie 5%. 

IP Box dotyczy nie tylko jednoosobowych działalności gospodarczych, ale także osób prawnych np. spółek akcyjnych czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, to wspólnicy mogą skorzystać z ulgi IP Box w stosunku do przypadającego na nich dochodu właściwego do udziału w zyskach spółki osobowej niebędącej podatnikiem CIT. 

Jakie zatem są dochody uzyskiwane z kwalifikowalnych praw własności intelektualnej?
W ustawach podatkowych wskazano zamknięty katalog praw, do których zalicza się:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo wskazane w odnośnych przepisach o ochronie prawnej odmian roślin oraz
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

Najczęściej podlegającym prawem pod IP Box będzie właśnie autorskie prawo do programu komputerowego. Prawo to nie wymaga wcześniejszej rejestracji, a chronione jest z mocy prawa na podstawie ustawy o ochronie praw autorskich. 

Kwalifikujesz się do ulgi podatkowej? Sprawdź w interpretacji indywidualnej. 
W związku z tym, że w przepisach nie znajdziemy dokładnego zdefiniowania autorskiego prawa do programu komputerowego, pełną ochronę zapewnić może wydanie interpretacji indywidualnej. Co prawda Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia, lecz nie mogą one stanowić podstawy zastosowania ulgi IP Box. 

W celu wydania interpretacji indywidualnej należy złożyć wniosek do Dyrektora Krajowej Izby Administracyjnej. Oprócz podania podstawowych danych identyfikacyjnych, w przypadku dochodów związanych z programami komputerowymi, trzeba wykazać m.in. innowacyjność projektowanych rozwiązań, sposób uregulowania przeniesienia praw autorskich czy przedmiot ochrony praw autorskich. Aby spełnić wszelkie przesłanki uzyskania ulgi IP Box, pamiętaj, że musisz prowadzić odrębną ewidencję (poza standardową Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów czy księgami rachunkowymi), która umożliwia wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty). 

Sam wniosek musi zostać także opłacony w kwocie 40 zł. 

Na wydanie interpretacji będziesz niestety trochę czekał. W związku z wprowadzonym stanem epidemii, termin na wydanie interpretacji może osiągać nawet 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 

Wydana interpretacja jest dla mnie niekorzystna, czy mogę się od niej odwołać?
Od wydanej interpretacji nie można się odwołać, lecz nie oznacza to, że stanowisko Dyrektora Krajowej Izby Administracyjnej jest „wyrocznią”. Przysługuje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego. Czas na złożenie skargi to 30 dni od doręczenia interpretacji. 

Dagmara Jabłońska

Kancelaria Wyrzykowscy