Ulga IP BOX dla programistów - 5% podatku dochodowego

Data publikacji: 26-08-2020

W przypadku niektórych podatników, ściśle określone dochody mogą być opodatkowane według stawki 5%. Preferencyjna stawka dotyczy dochodów z praw własności intelektualnej (tzw. ulga IP BOX).

Przykładowo, możliwość zastosowania niższej stawki podatku dochodowego, mogłaby być rozważana przez informatyka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Przyjmijmy, że przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług informatycznych obejmujących projektowanie, wykonywanie, wdrażanie, utrzymywanie oraz rozwijanie systemów informatycznych. Z jedną ze spółek zawarł umowę na stworzenie internetowej platformy do kompleksowej obsługi delegacji i wydatków w przedsiębiorstwach. Na podstawie tej umowy informatyk zobowiązał się do przeniesienia całości autorskich praw majątkowych na swojego klienta.

Podatek w wysokości 5% podstawy opodatkowania dotyczy osiągniętego, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do których może mieć zastosowanie preferencyjna stawka podatku. Wśród nich znajduje się autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów.

Oprogramowanie jest definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Oprogramowanie podlega w Polsce ochronie jak utwór literacki z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla uznania oprogramowania za kwalifikowane prawo własności intelektualnej istotne jest to, ażeby było wynikiem prac badawczo-rozwojowych, a zatem działalności podejmowanej w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy w ich ramach wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Przy spełnieniu określonych warunków, dochody uzyskiwane ze sprzedaży prawa do wytworzonego oprogramowania komputerowego, stanowiącego kwalifikowane prawo własności intelektualnej, mogą być opodatkowane według stawki 5%.

Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy