Utrwalona praktyka interpretacyjna w podatkach

Data publikacji: 18-09-2019

W art. 121 Ordynacji podatkowej zapisano, że postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. W praktyce oznacza to tyle, że podatnik nie może zostać obciążony skutkami stosowania błędnej wykładni prawa, podyktowanej utrwaloną, choć błędną, praktyką interpretacyjną organów podatkowych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 kwietnia 2019 r. sygn. I FSK 494/17, odwołując się do zasady zaufania do organów podatkowych.

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się utrzymaniem dobrego stanu autostrady w latach 2012-2016, która opodatkowując swoją działalność różnicowała stawki VAT na 23 % i 8% dla szeregu usług wykonywanych w ramach umowy. Taki sposób opodatkowania swojej działalności czerpała z szeregu interpretacji podatkowych wydanych w latach 2012-2014. Kontrole podatkowe w tejże firmie przeprowadzone w tamtym czasie, również potwierdziły utrwaloną linię interpretacyjną i nie wykazały nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. W 2014 r. stanowisko administracji skarbowej w sprawie opodatkowania rzeczonych usług (tj. odśnieżanie, czyszczenie jezdni, chodników, poboczy, utrzymanie zieleni i wszelkie naprawy nawierzchni) zmieniło się. Nowa wykładnia przepisów podatkowych narzucała opodatkowanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem autostrad tylko podstawową stawką VAT, jako usługę kompleksową polegającą na zapewnieniu przejezdności drogi i eliminacji zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu. Spółka nie zmieniła przyjętej przed laty praktyki stosowania stawek VAT mimo nowych interpretacji organów podatkowych, w związku z czym kolejna kontrola podatkowa w firmie wykazała zaległości w stosunku do czynności opodatkowanych 8% stawką VAT i wymagała dopłaty podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny dla opisywanego przedmiotu wyroku przychylił się do opodatkowania kompleksu usług 23% stawką VAT, ale uchylił decyzję nakazującą firmie dopłatę podatku. NSA powołał się na naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych i stwierdził, że podatnik stosujący do opodatkowania swojej działalności rozwiązania promowane przez utrwaloną praktykę interpretacyjną organów podatkowych, która uległa przedefiniowaniu i w efekcie stała się nieprawidłowa, nie może ponosić skutków tej zmiany, ponieważ zaufał opinii organów podatkowych. Orzeczenie jest swoistym przełomem w podejściu administracji do podatnika i mamy nadzieję, że podatnicy będą traktowani w podobny sposób częściej.

Milena Załęska

Kancelaria Wyrzykowscy sp. z o.o.