Wynagrodzenie dla osób powoływanych do zarządu spółki bez składki zdrowotnej? Jak to możliwe?

Data publikacji: 26-01-2022

Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania będą obowiązkowo objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jeśli z tytułu pełnienia tej funkcji pobierają wynagrodzenie np. prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to niewątpliwe dodatkowo obciążenie wynagrodzeń kadry zarządzającej, która do tej pory nie ponosiła takich obciążeń.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że przy ustalaniu obowiązku składkowego na przełomie 2021 r. i 2022 r. decydujące ma znaczenie okres, za który przysługuje wypłata.

Jakie jeszcze osoby mogą być objęte obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej? Są to przede wszystkim członkowie zarządów, członkowie komisji rewizyjnych, prokurenci i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.

Przy ustalaniu obowiązku opłacania od 2022 r. składki zdrowotnej za ww. osoby należy kierować się okresem, za który wynagrodzenie jest należne, a nie samą datą wypłaty.

Oznacza to, że w odniesieniu do wynagrodzenia za 2021 r. i lata wcześniejsze, wypłaconego w 2022 r. nie trzeba kalkulować składki zdrowotnej. Jest to związane z tym, że przed styczniem 2022 r. osoby te nie podlegały pod ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek naliczenia składki zdrowotnej dotyczy dopiero wypłat należny za okres od 1 stycznia 2022 r.!

Warto również wiedzieć, że jeśli ktoś wykonuje obowiązki w polskiej spółce ale podlega pod system ubezpieczeń w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego np. USA lub Kanada – obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej nie dotyczy. Ważne aby posiadał potwierdzający dokument A1.

Przykład. Jan Kowalski Prezes Zarządu Spółki z o.o. otrzymuje 10 000,00 zł wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji.

Nazwa

2022 r.

2021 r.

Kwota wynagrodzenia

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (poz. 1 – 250,00 zł) po zaokrągleniu do pełnych złotych

9 750,00 zł

9 750,00 zł

Zaliczka na podatek po zaokrągleniu do pełnych zł 17%

1658,00 zł

1658,00 zł

Składka zdrowotna ( 10 000 x 9%)

900,00 zł

-

Kwota do wypłaty

7 442,00 zł

8 342,00 zł

Jest to ważna informacja zwłaszcza w kadrach zarządczych, w których to wiele wynagrodzeń na początku 2022 r. w związku z pełnieniem tych funkcji dotyczy czynności związanych w 2021 r.

W przypadku korzystania z w/w możliwości zapraszamy na konsultacje kontakt@kancelariawyrzykowscy.pl

Adam Wyrzykowski

Doradca Podatkowy