Za jakie daniny należy płacić przez wykorzystanie mikrorachunku?

Data publikacji: 22-04-2021

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 690) wskazano w formie tabelarycznej za co należy płacić z wykorzystaniem mikrorachunku podatkowego.

Wpłaty z wykorzystaniem mikrorachunku dotyczą następujących danin:
1)    podatek dochodowy od osób prawnych (PIT);
2)    podatek dochodowy od osób fizycznych (CIT);
3)    podatek od towarów i usług (VAT);
4)    danina solidarnościowa;
5)    opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml;
6)    opłata od środków spożywczych;
7)    opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych;
8)    podatek od sprzedaży detalicznej.

Poniżej tabela z wyszczególnieniem formularzy, których płatności realizowane są przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

 

I. Podatek dochodowy od osób prawnych

 

CIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

 

CIT-6AR

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

 

CIT-6R

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

CIT-8

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

 

CIT-8A

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

 

CIT-8AB

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

 

CIT-8B

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

 

CIT-8E

wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

 

CIT-9R

wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

 

CIT-10Z

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

CIT-11R

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

 

CIT-14

wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

 

CIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

 

CIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

 

CIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

 

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

PIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika)

 

PIT-7

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

 

PIT-8AR

wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

PIT-28

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

PIT-28S

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

PIT-36

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

 

PIT-36L

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

 

PIT-36LS

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

 

PIT-36S

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

 

PIT-37

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

 

PIT-38

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

 

PIT-39

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

 

PIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

 

PIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

 

PIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

 

PIT-NZS

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

 

PIT-STD

wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

 

PPD

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych

 

PPE

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

 

PPL

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

 

PPW

wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

 

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

III. Podatek od towarów i usług

 

VAT-7

wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług

 

VAT-7D

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

 

VAT-7K

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

 

VAT-8

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

 

VAT-9M

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

 

VAT-10

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

 

VAT-12

wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

 

VAT-In

wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług

 

VAT-Z

wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

 

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IV. Danina solidarnościowa

 

DSF-1

wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej

 

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

V. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

 

ALK-1

wynikająca z informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml

 

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VI. Opłata od środków spożywczych

 

CUK-1

wynikająca z informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych

 

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 

DRA-2

wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VIII. Podatek od sprzedaży detalicznej

 

PSD-1

wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

 

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

 

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy