Zapłata dla głównego wykonawcy i podwykonawcy przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności

Data publikacji: 22-01-2021

Przy dokonywaniu zapłaty za nabyte usługi budowlane, przy spełnieniu ustawowych przesłanek, występuje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Ten artykuł dotyczy sposobu dokonywania zapłaty z wykorzystaniem MPP, jeżeli oprócz przelewu na rzecz wykonawcy dokonywany jest przelew na rzecz podwykonawcy.


W praktyce obrotu gospodarczego bardzo często występuje sytuacja, w której inwestor dokonuje zapłaty na rzecz innego podmiotu niż usługodawca, z którym ma zwartą umowę. Przede wszystkim, ma to miejsce wówczas, gdy usługodawca, będący głównym wykonawcą, zawiera umowę z podwykonawcą. W takim przypadku inwestor często, uiszczając wynagrodzenie za usługę, na podstawie faktury wystawionej przez głównego wykonawcę, dokonuje przelewu w części na rachunek wykonawcy i w części na rachunek podwykonawcy. Podwykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości wykonanej przez niego usługi w ramach podwykonawstwa.


W komunikacie przelewu obejmującym mechanizm podzielonej płatności, znajdują się takie pola jak: „nazwa kontrahenta”, „nr rachunku kontrahenta”, „tytuł przelewu”, „kwota”, „kwota VAT”, „identyfikator dostawcy” (NIP) oraz „numer faktury”.


Dokonanie przelewu można zilustrować poniższym przykładem:

„Wykonawca wystawił na rzecz inwestora fakturę na 100 000 zł brutto, 18 699,19 zł VAT (23%) oraz otrzymał fakturę od podwykonawcy na kwotę 30 000 z brutto, 5 609,76 zł VAT. Inwestor zamierza zapłacić w ten sposób, że dokona przelewu w kwocie 70 000 zł na rachunek wykonawcy oraz 30 000 zł na rachunek podwykonawcy.”


W powyższej sytuacji inwestor, celem wypełnienia obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, może dokonać zapłaty z wykorzystaniem MPP na rachunek podwykonawcy w kwocie 30 000 zł oraz na rachunek wykonawcy w kwocie 70 000 zł. Inwestor powinien pamiętać, że w przypadku obu przelewów dokonuje zapłaty za usługi wykonane przez wykonawcę, na podstawie faktury otrzymanej od wykonawcy, zatem to numer identyfikacji podatkowej wykonawcy i numer faktury wystawionej przez wykonawcę powinien widnieć w komunikacie przelewu w obu przypadkach. Natomiast kwota podatku VAT podawana w komunikacie przelewu powinna zostać obliczona przez inwestora. Dokonując przelewu na rachunek wykonawcy (70 000 zł), w komunikacie przelewu wskaże kwotę VAT równą 13 089,43 zł, zaś dokonując przelewu na rachunek podwykonawcy (30 000 zł), kwota podatku VAT wyniesie 5 609,76 zł. W ten sposób inwestor wypełnił swój obowiązek – dokonał zapłaty całej kwoty wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, gdyż cała kwota podatku VAT z faktury zasiliła rachunki VAT.


Okoliczność, że część wynagrodzenia została przelana na rachunek innego podmiotu niż wykonawca (usługodawca), z którym inwestor ma zawartą umowę nie ma znaczenia. Art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług, nakładającym obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, nie odnosi się do podmiotu otrzymującego płatność. Na możliwość dokonywania zapłaty na rachunek innego podatnika niż usługodawca, wskazuje również pośrednio art. 108a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Na mocy tego przepisu podatnik, który otrzymał płatność (w tym przypadku podwykonawca) odpowiada solidarnie wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą (w tym przypadku z wykonawcą) za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek VAT wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. W światle tego przepisu, zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek podwykonawcy powoduje, że podwykonawca odpowiada solidarnie za podatek VAT, który ewentualnie nie zostałby rozliczony z urzędem skarbowym przez wykonawcę, ale do wysokości kwoty podatku VAT, którą podwykonawca otrzymał.


Końcowo, można przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 stycznia 2020 r., 0111-KDIB1-1.4010.464.2019.2.MF: „Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że od 1 stycznia 2020 r. w przypadku wydatków poniesionych na zakup towarów/usług objętych obligatoryjnym MPP, gdy zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy podmiotu trzeciego (tj. innego niż Dostawca) przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, to wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy.”


Interpretacja potwierdza zatem, że dokonanie przelewu z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, na rachunek podmiotu trzeciego, nie powoduje u nabywcy negatywnych konsekwencji podatkowych. Oznacza to, że dokonanie przelewu z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek podmiotu trzeciego stanowi prawidłowe wypełnienie tego obowiązku.


Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy