Czy można wystawić zbiorczą notę korygującą?

Data publikacji: 01-12-2021

Generalnie to sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z treścią art. 106j ust. 1 ustawy o VAT wystawia on fakturę korygującą – w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem jeżeli w treści faktury stwierdzona zostanie pomyłka to sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej.

W przypadku pomyłek niezastrzeżonych w ustawie o VAT to nabywca może poprawić nieprawidłowości za pomocą wystawionej przez siebie noty korygującej (UWAGA! Nota korygująca to w istocie faktura). Co ważne – może, czyli ma takie prawo, ale nie musi z niego korzystać.  Nie może tego zrobić w odniesieniu do danych z art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT – są to dane dotyczące m.in. miary i ilości towarów, ceny jednostkowej, kwot obniżek, stawki podatku czy też wartości netto – ich korekta należy wyłącznie do sprzedawcy.

Oczywiście nabywca musi uzyskać akceptację treści noty korygującej przez sprzedawcę – w końcu to sprzedawca jako dostawca towaru czy wykonawca usługi powinien wystawić fakturę z prawidłowymi danymi.


Co zatem w przypadku gdy nabywca dysponuje kilkoma fakturami od tego samego sprzedawcy, w treści których wskazano poprzedni adres jego firmy? Czy musi on wystawić notę korygującą do każdej z otrzymanych faktur?
W tym przypadku zmiana danych dotyczy informacji z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT – a więc danych niezastrzeżonych do wyłącznej korekty wystawionej przez sprzedawcę (nie są to dane z pkt 8-15). Należy stwierdzić, że z uwagi na to, że przepisy nie wyłączają możliwości wystawienia zbiorczej noty korygującej – nie ma przeciwskazań, aby taką zbiorczą notę wystawić do kilku faktur dokumentujących sprzedaż od tego samego podmiotu. Przy czym zbiorcza nota korygująca winna spełniać wymogi, wynikające z art. 106k ustawy o VAT, czyli powinna zawierać:

  1. wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";
  2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i NIPy;
  4. dane zawarte w fakturze/fakturach, której/których dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
  5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Martyna Archacka 
Kancelaria Wyrzykowscy