Zmiana Stawek VAT

Data publikacji: 01-02-2022

Szanowni Państwo,

27 stycznia opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2022r. wprowadzającą zmiany w stawkach VAT od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Stawka VAT 0% dla:

towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (s. 4-5 tej informacji), innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),

środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych,

nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,

ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,

gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).

 

Stawka VAT 5% dla:

energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

energii cieplnej.

 

Stawka VAT 8% dla:

benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN,

przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych

*Zmienione stawki nie dotyczą importu.

Ustawa przewiduje również dodatkowe obowiązki dla sprzedawców:

W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży:

  • towarów spożywczych, dla których zmieniono stawkę VAT na 0% (poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy) zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów spożywczych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych towarów spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;

  • paliw silnikowych, dla których zmieniono stawkę VAT na 8% – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw silnikowych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych paliw silnikowych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 8%;

  • towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, dla których zmieniono stawkę VAT na 0% – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;

  • gazu ziemnego, dla którego zmieniono stawkę VAT na 0%, oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, dla których zmieniono stawkę VAT na 5%przekazuje nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku od towarów i usług dotyczących tych towarów:

    • przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo

    • oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

WZORY INFORMACJI DO POBRANIA:

https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna--wzor-informacji-i-zakres

 

 

WAŻNE!

Obwiązek dołączenia informacji do faktury dotyczy zarówno rzeczywistych dostawców jak również podmiotów refakturujących te media. Zatem wynajmujący, który obciąża najemcę np. za zużytą energię elektryczną na podstawie otrzymanej faktury od dostawcy energii, do wystawionej refaktury również dołącza informację o zmianie stawki.

 

ZMIANY STAWEK NA MEDIA

 

 

DO 31.12.2021

 

1.01.2022 - 31.01.2022

 

1.02.2022 - 31.07.2022

DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO

23%

8%

0%

DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ

23%

8%

5%

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

23%

5%

5%

Dla określenia stawki VAT na przełomie okresu, gdy ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku,  istotny jest okres w jakim dostawy były wykonywane.

 

Przykład:

Faktura za okres od 20 stycznia do 19 lutego za gaz ziemny powinna obejmować stawkę:

8% za dostawę od 20 stycznia do 31 stycznia włącznie

0% za dostawę od 1 lutego do 19 lutego.

 

Na marginesie wskazujemy, że stawka 0% dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem COVID-19 w celu nieodpłatnego przekazania ich podmiotom leczniczym oraz dla remontów w zakładach leczniczych obowiązuje do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (wcześniej obowiązywała do 31.12.2021) - § 10bc ww. rozporządzenia.

 

POZ. 1-18 ZAŁĄCZNIKA NR 10 DO USTAWY O VAT

(towary spożywcze dla których zmienia się stawkę VAT na 0%)

Poz.

CN lub PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

02

Mięso i podroby jadalne

2

ex 03

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne - z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308

3

04

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

4

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

5

07

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

6

08

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

7

10

Zboża

8

11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

9

ex 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

10

ex 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne

11

ex 16

Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00

i CN 1605

12

19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

13

ex 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

14

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

15

2105 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

16

ex 2106

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

17

ex 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

 

 

18

bez względu na CN

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

 

Stawka 0% dotyczy dostawy towarów spożywczych wyżej wymienionych.

Stawka 0% nie dotyczy świadczenia usług gastronomicznych.