Zmiana zasad ujmowania faktur korygujących

Data publikacji: 28-01-2021

Od 1 stycznia 2021 zmieniły się zasady ujmowania faktur korygujących. Znaczącej modyfikacji uległy zasady ujmowania faktur korygujących in minus. Zniesiony został obowiązek posiadania przez podatnika potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę. Obecnie możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania w dacie wystawienia tej korekty. Pamiętać należy o tym, by podatnik posiadał potwierdzenie uzgodnienia z nabywcą warunków podstawy obniżenia opodatkowania np. korespondencji handlowej, aneksu do umowy. 
 

Generalnie sprzedawca ma obowiązek ujęcia faktury korygującej w okresie rozliczeniowym, w którym ją wystawił, przy czym musi w momencie jej ujęcia posiadać dokumentację z której wynika, że uzgodnił on z nabywcą warunki dokonanego obniżenia.
Jeżeli takiej dokumentacji w miesiącu, w którym korektę in minus wystawiono sprzedawca nie posiada to fakturę tę należy ująć w tym okresie rozliczeniowym, w którym dokumentację taką będzie posiadał. 

 

Termin ujęcia faktur korygujących in plus zależny jest natomiast od okoliczności powodujących obowiązek jej wystawienia. Fakturę korygującą zwiększającą podatek należny w stosunku do faktury pierwotnej można wystawić w celu poprawienia błędu, powodującego zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze lub z powodu innych przyczyn.
Znaczący jest fakt czy przyczyna korekty pojawiła się już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (błędem takim będzie wykazanie zbyt niskiego podatku należnego) – wtedy fakturę korygującą należy ująć w tym samym okresie co fakturę pierwotną. Jeżeli przyczyna korekty powstała z powodu okoliczności zaistniałych po wystawieniu faktury pierwotnej, korektę tej faktury należy ująć w dacie jej wystawienia.

 

W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r., należy ujmować je według dotychczasowych zasad czyli w miesiącu, w którym została odebrana przez nabywcę.  
Istnieje też możliwość ujęcia faktury korygującej wystawionej po dniu 31 grudnia 2020 r. na zasadach obowiązujących do końca 2020 roku. Kluczowe jest, żeby podatnik decydujący się na takie rozwiązanie dokonał pisemnego uzgodnienia z nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku. Z rozwiązania takiego podatnik może skorzystać do dnia 31 grudnia 2021 r. Istnieje też możliwość rezygnacji z tego wyboru, ale nie może dojść do tego wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik zdecydował się na takie rozwiązanie. Warunkiem jest uzgodnienie pisemne zawarte z nabywcą o przejściu na zasady co do wystawiania faktur korygujących obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.  

 

Jak nabywca ujmie fakturę korygującą?
Nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione ze sprzedawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku, gdy ww. warunki zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym zostały one uzgodnione, nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Oczywiście musi również posiadać fakturę korygującą.

 

Milena Gołąb
Kancelaria Wyrzykowscy