Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 roku – jest rozporządzenie!

Data publikacji: 05-12-2023

Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2023 r. wprowadzono zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej na 2024 rok. Co się zmieniło?

Nic. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku utrzymano limit obrotu nieprzekraczającego 20 000,00 zł jako progu, do którego sprzedaży na rzecz konsumentów nie trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej.

Zwolnienie przewidziano również dla jednostek samorządu terytorialnego:
Zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. (§ 3 ust. 1 pkt 5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280):

  • które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo
  • jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Zwolnień, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia, nie stosuje się*, w dalszym ciągu, do dostaw m.in. komputerów  i wyrobów elektronicznych czy też świadczenia usług związanych z wyżywieniem  (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

* Uwaga na wyłączenia, o których mowa w § 4 ust. 2-3.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy